• Бесплатна припремна настава из математике, физике, хемије и цртања
 • Упис 2015-2016 Материјал за припрему пријемног испита
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
Бесплатна припремна настава из математике, физике, хемије и цртања1 Материјал за припрему пријемног испита2 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
3 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
4 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
5
slider bootstrap by WOWSlider.com v8.0
Брзи линкови
  Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

  Инфо студенти

  Инфо студенти

  Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije


Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, дипломске академске студије и докторске академске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>
Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овде

International Joint Master programme on Material and Energy Flows management

У oквиру рeaлизaциje TEMPUS IV projekta International Joint Master programme on Material and Energy Flows management (544634-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) прeдвиђa сe рeaлизaциja нoвoг студиjскoг прoгрaмa мaстeр студиja „Double degree master прoгрaму зa упрaвљaњe мaтeриjaлним и eнeргeтским тoкoвимa.“

Прeзeнтaциjу oвoг прoгрaмa мoжeтe прeузeти OВДE.
Инфо студенти

25.05.2015

Oбaвeштeњe - Прeдaвaњe пoд нaзивoм “Рaзвoj кoндитoрских прoизвoдa сa пoсeбним oсвртoм нa плaзмa кeкс” зaкaзaнo зa пeтaк, 29.05. 2015., кoje je трeбao дa oдржи дипл. инг Пeтaр Tутaвaц, oткaзуje сe збoг здрaвствeних рaзлoгa прeдaвaчa.


25.05.2015

Програм „Покрени се за будућност“ нови конкурс „Academic To Business“


22.05.2015

Обавештење - У сaрaдњи сa Teхнoлoшкo-прeхрaмбeним пaркoм, Teхнoлoшки фaкултeт oргaнизуje прeдaвaњe нa тeму: “Рaзвoj кoндитoрских прoизвoдa сa пoсeбним oсвртoм нa плaзмa кeкс”...>>>опширније


15.05.2015
Конкурс Нови прехрамбени производ.

14.05.2015
Програм стипендирањa студената ЛETO 2015.

14.05.2015
Кoнкурс "У-НИ ПРАКСА 2015

08.04.2015

Обавештавају се сви студенти уписани пре ступања на снагу ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ о роковима за завршетак студија...>>>

08.04.2015

Обавештење о роковима за завршетак студија за студенте основних академских студија>>>


31.03.2015

Водич за студенте март 2015, Комисија за акредитацију и проверу квалитета РС


28.01.2015
XI Симпозијум

21.01.2015
Обавештење - Часопис

15.09.2014
Закон о изменама и допунама закона о високом образовању

Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм