• У П И С 2016 I КОНКУРСНИ РОК
  • Позив на дисиминациону конференцију
У П И С 2016 I КОНКУРСНИ РОК1 Позив на дисиминациону конференцију2
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.7
Брзи линкови
    Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

    Инфо студенти

    Инфо студенти

    Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije


УПИС 2016 - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 24. јуна до 15. јула 2016. године и то:

пријављивање кандидата 22, 23 и 24. јуна 2016. године од 9 - 14 сати,

полагање пријемног испита:

29. јуна 2016. године у 10,00 сати у ул. Дурмитирској 19 - ЦРТАЊЕ

29. јуна 2016. године у 10,00 сати у Булевару ослобођења 124 - Математика, Физика или Хемија

01. јула 2016. године у 10,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ

06. јула 2016. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

06, 07. и 08. јула 2016. године од 9,00 - 14,00 сати - упис примљених кандидата

08. јула 2016. године од 14,00 - 15,00 сати - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)

14. јула 2016. године од 9,00 - 12,00 сати - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа) на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)

15. јула 2016. године у 8,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету

15. јула 2016. године од 9,00 - 12,00 сати - упис примљених кандидатаДРУГИ КОНКУРСНИ РОК Факултет ће огласити најкасније до 31. јула 2016. године на исти начин

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 31. августа до 20. септембра 2016. године и то

пријављивање кандидата 31. августа, 01. и 02. септембра 2016. године,

полагање пријемног испита 05. септембра 2016. године, према распореду објављеном на огласној табли и сајту Факултета,

упис кандидата мора бити завршен до 16. септембра 2016.године.

Датуме објављивања јединствене ранг листе, коначне ранг листе и уписа кандидата Факултет ће одредити у оквиру горе прописаних термина. Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета.

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>


Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овдеИнфо студенти

29.06.2016

Јединствена ранг листа кандидата:Хемијске технологије


Јединствена ранг листа кандидата:Прехрамбена технологија и биотехнологија


Јединствена ранг листа кандидата:Текстилне технологије


29.06.2016

Позив на дисиминациону конференцију


27.06.2016
СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА СА БРОЈЕМ ПОЕНА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

студијски програм:Хемијске технологије

студијски програм:Прехрамбена технологија и биотехнологија

студијски програм:Текстилне технологије


09.06.2016

Центaр зa рaзвој кaријере студенaтa Универзитетa у Нишу и компaнијa Design doo отвaрaју позив зa стручну прaксу студенaтa који зaвршaвaју или који су тек зaвршили студије нa Технолошком фaкултету у Лесковцу, смер Прехрaмбенa технологијa и биотехнологијa, кaо и студенте Хемијског фaкултетa мaстер студије Хемијa, модул Истрaживaње и рaзвој.

Зa додaтне информације посетите сaјт www.desing.rs.

18.05.2016

Конкурс “У-НИ пракса 2016.”

Каталог позиција

Пријавни формулар за студенте


25.04.2016

Студентска пракса


Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм