Header za sajt fakulteta

УПИС 2020 

Орган управљања је Савет Факултета (Савет).
Број чланова Савета је двадесетједан (21) и чине га дванаест (12) представника Факултета, три (3) представника студената и шест (6) представника оснивача.
Чланови Савета, представници Факултета су:
- 10 представника наставно- научне организационе јединице које бира Веће Факултета;
- 1 представник кога бира организациона јединица за пружање стручне подршке настави и науци и
- 1 представник кога бира Секретаријат.
Три (3) представника студената бира Студентски парламент Факултета.
Шест (6) представника оснивача именује Влада Републике Србије.
Мандат чланова Савета траје 4 године.
Мандат чланова Савета – представника студената траје 1 годину.
Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

Савет:
1. доноси Статут Факултета, на предлог Већа Факултета;
2. бира декана Факултета на предлог Већа Факултета;
3. разрешава декана Факултета;
4. одлучује по жалби против првостепених одлука декана;
5. доноси финансијски план на предлог Већа Факултета;
6. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Већа Факултета;
7. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа Факултета;
8. усваја извештаје о обезбеђењу и унапређењу квалитета Факултета и студијских програма;
9. доноси општи акт о расподели сопствених прихода;
10. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
11. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
12. доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа Факултета;
13. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
14. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
15. надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању;
16. бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
17. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Већа Факултета;
18. доноси општа акта у складу са законом;
19. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.

Савет разрешава декана Факултета најкасније у року од 30 дана од дана сазнања за непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању.
О питањима из става 1. и 2. овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова.
Савет доноси одлуке, по правилу, јавним гласањем осим о питањима за које је законом, овим Статутом или другим општим актом предвиђено тајно гласање.

Председник Савета: Проф. др Сандра Константиновић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Орган пословођења Факултета је декан.
Декан се бира из реда редовних професора, који су радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од 3 године, са могућношћу једног поновног избора. Декана бира Савет.

Декану у раду помажу продекани. Факултет има три (3) продекана из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету и то: продекан за наставу, продекан за финансије и продекан за науку. Факултет може да има и студента - продекана. Студента - продекана бира Савет јавним гласањем, на предлог Студентског парламента Факултета. Мандат студента - продекана траје једну годину. За студента - продекана може бити изабран студент који није обновио ниједну годину студија.


Декан Факултета: Проф. др Љубиша Николић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за наставу:Проф.  др Сузана Цакић, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за науку:Проф. др Горан Николић, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за финансије: Проф. др Миодраг Лазић, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће, Изборно веће и Веће Катедре.

Наставно – научно веће Факултета ( Веће Факултета) чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Декан је председник Већа Факултета по функцији.
Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, у раду Већа Факултета учествује студент продекан, као и представници студената које бира Студентски парламент, и то тако да њихов број представља 20% од укупног броја чланова Већа.
Мандат представника студената траје једну годину, а престаје и раније престанком статуса студента Факултета.
Веће Факултета одлучује већином гласова укупног броја чланова.
Веће Факултета доноси одлуке, по правилу, јавним гласањем, осим о питањима за које је законом, овим Статутом или другим општим актом предвиђено тајно гласање.
Пословником о раду Већа Факултета уређује се сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друго.
Веће Факултета има сталне и повремене комисије или друга радна тела.
Веће именује Комисију за наставу као стално радно тело.
Комисију за наставу чине: продекан за наставу, по један представник са сваке катедре, секретар Факултета и шеф Службе за студентска питања.
Продекан за наставу је председник Комисије по функцији.
Комисија за наставу припрема предлоге одлука, даје стручна мишљења и обавља друге послове на захтев Већа из области наставне делатности утврђене Статутом и општим актима Факултета и Универзитета.
Привремене комисије и друга радна тела Веће именује по потреби.

Код спровођења поступка избора наставника и сарадника, Веће Факултета ради као Изборно веће.

Стручни орган катедре је Веће катедре.
Веће катедре чине сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету, који обављају наставно-научни рад из наставних предмета за које је катедра основана.
Одлуку о припадности наставника катедрама доноси Веће Факултета.
У раду Већа катедри учествују и сарадници без права одлучивања.

 Контакт:

- Проф. др Весна Николић (катедра за органско-технолошке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф.др Сандра Константиновић (катедра за хемијске науке),Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф.др Ивана Банковић-Илић (катедра за хемијско-инжењерске науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф. др Нада Николић (катедра за прехрамбено-биотехнолошке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- др Ненад Ћирковић катедра за текстилне науке),Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

- др Марија Стојановић Красић (катедра за опште и техничке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

туденски парламент је орган Факултета и највиши је облик студенског представљања. Студентски парламент се организује ради остваривања права и заштите интереса студената. Избор чланова студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, и то најкасније до 8. априла, тајним и непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, најкасније до 01. марта, на основу података о броју уписаних студената.

Више о студентском парламенту сазнајте у делу Студенти/Парламент

 

 

 

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ФАКУЛТЕТА 2020.

основне академске студије
мастер академске студије
докторске академске студије

Уверење о акредитацији високошколске установе

Акредитација студијских програма:

Основне академске студије

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

Мастер академске студије

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

Докторске студије

ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - књига ментора

 

Nulla porta suscipit mattis. Cras varius fringilla neque, non sagittis eros dapibus vel. Donec vel augue ac est pharetra sagittis euismod non enim! Maecenas sodales augue et lorem tincidunt bibendum. Nulla hendrerit viverra pretium. Quisque euismod magna quis nunc lobortis auctor. Aenean malesuada mauris in urna posuere; sed molestie mauris rutrum. Integer non magna fringilla, vehicula metus quis, viverra metus. Fusce nec nulla accumsan, pulvinar tellus ac, convallis diam. Ut non venenatis elit, non sodales est. Suspendisse potenti. Mauris ac ipsum eros. Nulla diam eros, interdum vel egestas ac, rutrum eget mauris. In id gravida orci. Curabitur elementum, est et porttitor venenatis, est nisl eleifend dolor, nec pharetra turpis erat et tortor. Nam tempor nulla et finibus sagittis.

Integer varius justo eget ante malesuada bibendum. Nam nec nisl lobortis turpis efficitur eleifend. Praesent placerat non orci ac commodo. Nunc interdum rutrum ipsum, a volutpat velit pellentesque in. Vivamus sem turpis, auctor nec dapibus vitae, consequat at nibh. Proin ut dapibus purus. Suspendisse sit amet sagittis nunc. Praesent malesuada cursus dictum. In dui velit, aliquet eu ornare eget, malesuada eget lectus. Nam finibus ex ac mi facilisis, quis vulputate urna egestas. Suspendisse cursus, sem nec congue cursus, elit purus accumsan metus, in porta elit velit ut felis. Aliquam in volutpat ex, ut fermentum risus. Sed dignissim sem lectus, ut dapibus arcu aliquet pulvinar. Nam gravida malesuada elit eu dictum.

Sed gravida vestibulum nisl sit amet rutrum. Nunc et viverra libero! Maecenas condimentum lacus at ipsum consectetur volutpat. Aliquam vel cursus justo, ac imperdiet nulla. Aliquam vestibulum leo in risus mattis vestibulum? Morbi sodales est et convallis feugiat! Duis varius ante a neque feugiat eleifend. Pellentesque convallis quam quis interdum placerat.

На захтев Универзитета у Нишу, Технолошког факултета у Лесковцу, од 11.01.2010. године Министарство просвете, по добијеном позитивном мишљењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1427/2008-04 од 24.04.2009. године издаје Дозволу за рад.

Решење о измени и допуни дозволе за рад

Nulla porta suscipit mattis. Cras varius fringilla neque, non sagittis eros dapibus vel. Donec vel augue ac est pharetra sagittis euismod non enim! Maecenas sodales augue et lorem tincidunt bibendum. Nulla hendrerit viverra pretium. Quisque euismod magna quis nunc lobortis auctor. Aenean malesuada mauris in urna posuere; sed molestie mauris rutrum. Integer non magna fringilla, vehicula metus quis, viverra metus. Fusce nec nulla accumsan, pulvinar tellus ac, convallis diam. Ut non venenatis elit, non sodales est. Suspendisse potenti. Mauris ac ipsum eros. Nulla diam eros, interdum vel egestas ac, rutrum eget mauris. In id gravida orci. Curabitur elementum, est et porttitor venenatis, est nisl eleifend dolor, nec pharetra turpis erat et tortor. Nam tempor nulla et finibus sagittis.

Integer varius justo eget ante malesuada bibendum. Nam nec nisl lobortis turpis efficitur eleifend. Praesent placerat non orci ac commodo. Nunc interdum rutrum ipsum, a volutpat velit pellentesque in. Vivamus sem turpis, auctor nec dapibus vitae, consequat at nibh. Proin ut dapibus purus. Suspendisse sit amet sagittis nunc. Praesent malesuada cursus dictum. In dui velit, aliquet eu ornare eget, malesuada eget lectus. Nam finibus ex ac mi facilisis, quis vulputate urna egestas. Suspendisse cursus, sem nec congue cursus, elit purus accumsan metus, in porta elit velit ut felis. Aliquam in volutpat ex, ut fermentum risus. Sed dignissim sem lectus, ut dapibus arcu aliquet pulvinar. Nam gravida malesuada elit eu dictum.

Sed gravida vestibulum nisl sit amet rutrum. Nunc et viverra libero! Maecenas condimentum lacus at ipsum consectetur volutpat. Aliquam vel cursus justo, ac imperdiet nulla. Aliquam vestibulum leo in risus mattis vestibulum? Morbi sodales est et convallis feugiat! Duis varius ante a neque feugiat eleifend. Pellentesque convallis quam quis interdum placerat.

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научноистраживачком опремом која се,осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно истраживачких пројеката у области хемиjске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене и текстилне техногогије. 
сазнај више...

"Савремене технологије" ("Advanced Technologies") је промењени назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу", који је почео да излази 1983. год.Прва свеска првог волумена под новим називом изашла је у јуну 2012. год.Часопис "Савремене технологије" 
сазнај више...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ
joomla vector social icons