Drugi-rok
Орган управљања је Савет Факултета (Савет). Број чланова Савета је двадесет један (21) и чине га дванаест (12) представника Факултета, три (3) представника студената и шест (6) представника оснивача.
– 10 представника наставно- научне организационе јединице које бира Веће Факултета:
Чланови савета факултета (представници факултета):

1. проф.др Сандра Константиновић, редовни професор
2. др Јелена Звездановић, доцент
3. проф.др Нада Николић, редовни професор
4. др Љиљана Станојевић, ванредни професор
5. др Драган Цветковић, доцент
6. проф.др Ивана Банковић Илић, редовни професор
7. др Бојана Даниловић, ванредни професор
8. др Ненад Ћирковић, доцент
9. др Татјана Шарац, доцент
10. проф. др Оливера Стаменковић, редовни професор

– 1 представник кога бира организациона јединица за пружање стручне подршке настави и науци

1. Светлана Ђорђевић, библиотекар

– 1 представник кога бира Секретаријат.

Слађана Павловић, референт за основне студије.

Три (3) представника студената бира Студентски парламент Факултета.

1. Јована Луковић
2. Наташа Симоновић
3. Синиша Младеновић
Шест (6) представника оснивача именује Влада Републике Србије. Мандат чланова Савета траје 4 године. Мандат чланова Савета – представника студената траје 1 годину. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.
Савет:
1. доноси Статут Факултета, на предлог Већа Факултета;
2. бира декана Факултета на предлог Већа Факултета;
3. разрешава декана Факултета;
4. одлучује по жалби против првостепених одлука декана;
5. доноси финансијски план на предлог Већа Факултета;
6. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Већа Факултета;
7. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа Факултета;
8. усваја извештаје о обезбеђењу и унапређењу квалитета Факултета и студијских програма;
9. доноси општи акт о расподели сопствених прихода;
10. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
11. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
12. доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа Факултета;
13. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
14. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
15. надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању;
16. бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
17. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Већа Факултета;
18. доноси општа акта у складу са законом;
19. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.
Савет разрешава декана Факултета најкасније у року од 30 дана од дана сазнања за непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању.
О питањима из става 1. и 2. овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова.
Савет доноси одлуке, по правилу, јавним гласањем осим о питањима за које је законом, овим Статутом или другим општим актом предвиђено тајно гласање.
Председник Савета: Проф. др Сандра Константиновић, e-mail: sandra@tf.ni.ac.rs