Drugi-rok

Факултет спроводи поступке везане за праћење, обезбеђивање и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада у складу са Статутом и општим актима Факултета. Провера испуњавања обавеза Факултета у погледу квалитета врши се у складу са нормативима и стандардима рада високошколске установе.

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета:

др Драган Цветковић, председник Комисије

др Ивана Младеновић Ранисављевић, заменик председника Комисије

др Јелена Звездановић

др Милан Костић

Ана Николић

Драгана Стојановић

Анастасија Стојановић, студент

Технички секретар комисије:Дејан Ранђеловић

е – маil: kvalitet@tf.ni.ac.rs