1A

Реч уредника

ADVANCED TECHNOLOGIES” (“Савремене технологије”) је промењени назив часописа “Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу”, који је почео да излази 1983. године. До 20. свеске обухватао је радове који су саопштавани на традиционалним симпозијумима “Савремене технологије и привредни развој”, организованим на Технолошком факултету у Лесковцу. Назив часописа “Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу” промењен је у “Савремене технологије” на седници Наставно-научног већа одржаној 30.11.2011. године. (oдлукa 04 бр. 4/123-VIII). Часопис “Савремене технологије” je променио наслов у “Advanced Technologies” 2015. године одлуком Наставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу (4/40 – VII од 23.IV. 2014. године). Уређивање часописа “Advanced Technologies” oбавља се у складу са Актом о уређивању научних часописа који је донет од стране Министарства за науку и технолошки развој бр. 110-00-17/2009-01 од 09.07.2009. године.

Поред Технолошког факултета у Лесковцу као издавача, суиздавач часописа је Универзитет у Нишу. Објављују се две свеске годишње (јун и децембар), при чему радови морају бити на енглеском језику.

Часопис објављује оригиналне научне радове, кратка (претходна) саопштења, стручне радове и прегледне радове из области хемије, хемијских, прехрамбених, текстилних, фармацеутско-козметичких и биотехнологија, као и заштите животне средине, безбедности хране, науке о материјалима, индустријског дизајна текстила и одеће и информационих система у технолошким процесима.

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о категоризацији часописа за 2019. годину, часопис “Advanced Technologies” припада категорији М 24 (национални часопис међународног значаја).

Објављивање радова у часопису је БЕСПЛАТНО.

Радови се шаљу на мејл адресу часописа advtech@junis.ni.ac.rs.

Упутство за припрему рукописа

Author statements

Погледајте часопис

Архива часописа (зборник радова)

 Фебруар 2022. године

 Уредник

проф. др Ивана Банковић-Илић