Технолошки факултет Лесковац – Универзитет у Нишу

1A

Зборник радова
Технолошког факултета у Лесковцу
– садржај свеске 20

 

Radenko Smiljanić, Dragica Lazić, Dragana Smiljanić
AGLOMERACIJA ALUMINIJUM-HIDROKSIDA I ATRICIJA GLINICE

Dragana Smiljanić, Dragica Lazić, Radenko Smiljanić, Radislav Filipović
OPTIMIZACIJA PROCESA PRECIPITACIJE KAO FAKTOR SMANJENJA UKUPNE POTROŠNJE ENERGIJE I POBOLJŠANJA KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA U PROCESU PROIZVODNJE GLINICE

Dragana Božić, Milan Gorgievski, Velizar Stanković, Vlastimir Trujić
ADSORPCIJA JONA BAKRA KORIŠĆENJEM TRINE BUKVE

Milan Gorgievski, Dragana Božić, Velizar Stanković, Vlastimir Trujić
BIOSORPCIJA JONA BAKRA KORIŠĆENJEM PŠENIČNE SLAME KAO ADSORBENSA

Marjan Ranđelović, Milovan Purenović, Aleksandra Zarubica, Miloš Kostić, Radomir Ljupković, Aleksandar Bojić
Dobijanje biosorbenta hemijsko-termičkom modifikacijom treseta i primena u prečišćavanju vode

Azra Helić, Ivan Petric, Edisa Avdihodžić Avdić
KINETIC MODELS FOR DEGRADATION OF ORGANIC FRACTION OF MUNICIPAL SOLID WASTE WITH DIFFERENT ADDITIVES

Edisa Avdihodžić Avdić, Ivan Petric, Nidret Ibrić
THE VERIFICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL AND THE OPTIMIZATION OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE COMPOSTING PROCESS

Sreten Stojanovic, Dragutin Debeljkovic
Stability analysis for linear discrete time-delay systems: Lyapunov – algebraic approach

Sreten Stojanovic, Dragutin Debeljkovic
Further results on the stability analysis for linear discrete time-delay systems: Lyapunov – algebraic approach

Milisav Lalović, Žarko Radović, Mirjana Lalović, Nebojša Tadić
THE EFFECT OF OXYGEN ENRICHMENT OF COMBUSTION AIR ON THE AMOUNT AND CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTION PRODUCTS

Aleksandra Đukić-Vuković, Ljiljana Mojović, Dušanka Pejin, Maja Vukašinović-Sekulić, Marica Rakin, Svetlana Nikolić, Jelena Pejin
PROIZVODNJA MLEČNE KISELINE NA TEČNOJ DESTILERIJSKOJ DŽIBRI POMOĆU Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469

Milica Marković, Siniša Markov, Dušanka Pejin, Ljiljana Mojović, Olgica Grujić, Slađana Savatović, Jelena Pejin
TRITICALE USAGE IN THE BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES – BIOETHANOL AND LACTIC ACID PRODUCTION

Stanko Žerajić
INTEGRATED BIOPROCESS SIMULATION

Ljiljana Stanojević, Mihajlo Stanković, Vlada Veljković, Milorad Cakić, Vesna Nikolić, Dušica Ilić
UTICAJ TEHNIKE EKSTRAKCIJE NA KINETIKU, PRINOS I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA ETILACETATNIH EKSTRAKATA Hieracium pilosella L.

Dušica Ilić, Vesna Nikolić, Ljubiša Nikolić, Milorad Cakić, Mihajlo Stanković, Ljiljana Stanojević, Niko Radulović
THE KINETICS OF ALLICIN TRANSFORMATION IN ACETONE AND GC-MS ANALYSIS OF ITS TRANSFORMENTS

Biljana Dimitrijević, Siniša Dimitrijević, Živomir Petronijević
ENZIMSKA AKTIVNOST KOD SUBMERZNO GAJENOG MICELIJUMA LENTINULA EDODES AV (SHIITAKE)

Radoš Pavlović, Jelena Mladenović, Blaga Radovanović, Gordana Aćamović-Đoković, Jasmina Zdravković, Milan Zdravković
ANTIMIKROBNA AKTIVNOST ETANOLNIH EKSTRAKATA PARADAJZA I PAPRIKE

Emilija Pecev-Marinković, Zora Grahovac, Snežana Mitić, Ivana Rašić-Mišić
ODREÐIVANJE HERBICIDA DIFENZOKVAT-METIL SULFATA U JUŽNOM VOĆU KINETIČKOM I HPLC METODOM

Vladimir Tomović, Ljiljana Petrović, Natalija Džinić, Marija Jokanović, Tatjana Tasić, Predrag Ikonić, Vera Lazić
SADRŽAJ FOSFORA U Mm. semimembranosus, JETRAMA I BUBREZIMA DESET RAZLIČITIH GENOTIPOVA SVINJA ODGAJANIH U VOJVODINI

Mitić Marijana, Vladimir Milojević, Ljubiša Nikolić, Vesna Nikolić
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA POLI(AKRILNE KISELINE)

Dimko Dimeski, Gordana Bogoeva-Gaceva, Vineta Srebrenkoska
BALLISTIC PROPERTIES OF POLYETHYLENE COMPOSITES BASED ON BIDIRECTIONAL AND UNIDIRECTIONAL FIBERS

Dimko Dimeski, Gordana Bogoeva-Gaceva, Vineta Srebrenkoska
RESIN CONTENT AND MOLDING PRESSURE INFLUENCE ON BALLISTIC PROPERTIES AND TRAUMA EFFECT OF AROMATIC AMIDE FIBERS COMPOSITES

Suzana Đorđević, Stana Kovačević, Ljubiša Nikolić, Dragan Đorđević
MODIFIKACIJA SKROBA I PRIMENA U PROCESU SKROBLJENJA PREĐE

Dragan Đorđević, Dejan Stojković, Grozdan Stamenković, Miodrag Šmelcerović
KINETIKA ADSORPCIJE REAKTIVNE BOJE NA PEPELU

Dušan Trajković, Viktorija Perić, Miodrag Stamenković, Jovan Stepanović
KVALITET OBMOTANIH ELASTOMERNIH PREĐA RAZLIČITOG SIROVINSKOG I STRUKTURNOG SASTAVA

Snežana Stanković, Matejka Bizjak
Neka svojstva taktilnog komfora glatkih pletenina

Nenad Mladenović, Matejka Bizjak, Snežana Stanković
Ponašanje pletenina na bazi konoplje u pogledu toplotnog komfora

Tatjana Šarac, Dušan Trajković, Nenad Ćirković, Marija Savić
UTICAJ SIROVINE I STRUKTURNIH KARAKTERISTIKA PLETENINA NA KVALITET ČARAPARSKIH PROIZVODA

Snežana Urošević
KONCEPT KLASTER – REŠENJE ZA OPSTANAK MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SEKTORU TEKSTILA

Snežana Urošević
PERSPEKTIVE RAZVOJA I UPOTREBE TEHNIČKIH I NETKANIH TEKSTILNIH MATERIJALA

Žika Stojanović
ASPEKTI UTICAJA TEHNOLOŠKOG PROGRESA I INOVACIJA NA EKONOMSKI RAZVOJ

Ivan Mihailović, Milena Marjanović
STRATEGIC ENVIROMENT AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Žika Stojanović, Bojan Sešel
Ekonomski i tehnološki razvoj i potrebni nivoi kvalifikacija u obrazovanju kadrova

Tatjana Djekic, Miroslava Stojanović
UTICAJ DRUŠTVENO-EKOLOŠKIH FAKTORA NA RAZVOJ TURIZMA

 

Зборник радова
Технолошког факултета у Лесковцу
– садржај свеске 19

 

 

Olgica Grujić, Siniša Markov, Dušanka Pejin, Ljiljana Mojović, Jelena Pejin, Aleksandra Velićanski, Pavle Parčetić, Marica Rakin, Milica Marković
MOGUĆNOST PRIMENE ULTRAZVUKA ZA RAZGRADNJU TRITIKALEA
POSSIBILITY OF TRITICALE DEGRADATION USING ULTRASOUND

Irena Žižovic, Dušan Mišić, Ružica Ašanin, Jasna Ivanović
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS OF SOME LAMIACEAE FAMILY SPECIES ISOLATED BY DIFFERENT METHODS
ANTIBAKTERIJSKA AKTIVNOST ETARSKIH ULJA ODABRANIH BILJAKA FAMILIJE LAMIACEAE IZOLOVANIH RAZLIČITIM METODAMA

Marina Cvjetko, Žika Lepojević, Zoran Zeković, Senka Vidović, Svetlana Milošević
ANTIOXIDANT PROPERTIES OF RAPESEED
ANTIOKSIDATIVNE OSOBINE SEMENA ULJANE REPICE

Vladimir Puškaš, Mirjana Antov, Vesna Tumbas
ANTIOKSIDATIVNI POTENCIJAL VINA SA POVEĆANIM UDELOM FENOLNIH JEDINJENJA IZ ČVRSTIH DELOVA GROZĐA
ANTIOXIDATIVE POTENTIAL OF WINE WITH INCREASED SHARE OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM SOLID PARTS OF GRAPE

Jovana Ranković, Jelena Dodić, Siniša Dodić, Stevan Popov, Rada Jevtić Mučibabić
THIN JUICE FROM SUGAR BEET PROCESSING AS MEDIUM FOR BIOETHANOL PRODUCTION
RETKI SOK IZ PROCESA PRERADE ŠEĆERNE REPE KAO PODLOGA ZA PROIZVODNJU BIOETANOLA

Radojka Razmovski, Vesna Vučurović
USE OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE CELLS IMMOBILIZED ON NEW COMBINED MAIZE STEMS GROUND TISSUE-ALGINATE CARRIER FOR ETHANOL PRODUCTION
PROIZVODNJA ETANOLA POMOĆU SACCHAROMYCES CEREVISIAE IMOBILISANIH NA NOVOM KOMBINOVANOM NOSAČU OD KUKURUZOVINE I ALGINATA

Vesna Vučurović, Radojka Razmovski, Goran Bekavac
PROIZVODNJA BIOETANOLA POMOĆU SACCHAROMYCES CEREVISIAE IMOBILISANIH NA STABLJIKAMA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA
ETHANOL PRODUCTION BY SACCHAROMYCES CEREVISIAE IMMOBILIZED ON STEM GROUND TISSUE OF DIFFERENT MAIZE HYBRIDS

Nevena Mišljenović, Lidija Jevrić, Gordana Koprivica, Ljubinko Lević, Kosana Šobot
KARAKTERISTIKE MELASE ŠEĆERNE REPE VIŠESTRUKO KORIŠĆENE U PROCESU OSMOTSKE DEHIDRATACIJE JABUKE I MRKVE
CHARACTERISTICS OF SUGAR BEET MOLASSES REUSED IN PROCESS OF OSMOTIC DEHYDRATION OF APPLE AND CARROT

Gordana Koprivica, Nevena Mišljenović, Ljubinko Lević, Vjera Pribiš
DEHIDRATACIJA MELASE ŠEĆERNE REPE SA SKROBOM I PREPARATIMA NA BAZI SKROBA
DEHYDRATION OF SUGAR BEET MOLASSES WITH STARCH AND STARCH BASED PREPARATIONS

Dragica Đurđević Milošević, Dušan Antonović, Miroslav Grubačić, Suzana Dimitrijević Branković
UTICAJ REZIDUA PESTICIDA NA HEMIJSKE RIZIKE U PROCESU PRERADE SIROVOG POVRĆA I VOĆA
THE INFLUENCE OF PESTICIDE RESIDUES ON CHEMICAL HAZARDS IN PROCESSING OF RAW VEGETABLES AND FRUIT

Jelena Marković, Staniša Stojiljković, Goran Nikolić, Nebojša Mitić
KORELACIJA SADRŽAJA ANTOCIJANA I TRETMANA VIŠNJE HPLC METODOM
CORRELATION BETWEEN ANTHOCYANINS AMOUNT AND CHERRY TREATMENT USING HPLC METHOD

Milka Stijepić, Jovana Glušac, Dragana Ilić, Dragica Đurđević Milošević
PROMJENE SINEREZE JOGURTA OBOGAĆENOG KONCENTRATOM PROTEINA SURUTKE U ZAVISNOSTI OD TERMIČKOG TRETMANA MLIJEKA
CHANGE OF SYNERESIS OF YOGURT ENRICHED WITH WHEY PROTEIN CONCENTRATE DEPENDING ON APPLIED HEAT TREATMENTS OF MILK

Olivera Stamenković, Aleksandar Stanković, Zoran Todorović, Miodrag Lazić, Vlada Veljković, Dejan Skala
DOBIJANJE BIODIZELA IZ ULJA SUNCOKRETA PRIMENOM BARIJUM HIDROKSIDA KAO KATALIZATORA
BIODIESEL PRODUCTION FROM SUNFLOWER OIL BY BARIUM HYDROXIDE CATALYZED METHANOLYSIS

Ivana Lukić, Marko Stamenić, Aleksandar Orlović, Dejan Skala
METANOLIZA SUNCOKRETOVOG ULJA KATALIZOVANA KALIJUM OKSIDOM (K2O) NA ALUMOSILIKATNOM NOSAČU
METHANOLYSIS OF SUNFLOWER OIL USING ALUMINA/SILICA SUPPORTED POTASSIUM OXIDE (K2O) AS A HETEROGENEOUS CATALYST

Milan Sovilj, Marija Radojković
DOBIJANJE ULJA IZ NEKIH ULJARICA NATKRITIČNOM EKSTRAKCIJOM SA UGLJENDIOKSIDOM
SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE EXTRACTION OF THE OILS FROM SOME OF OIL SEEDS WITH

Vladan Mićić, Žika Lepojević, Milovan Jotanović
UTICAJ TEMPERATURE NA PRINOS I SASTAV EKSTRAKATA U EKSTRAKCIONOM SISTEMU LIST ŽALFIJE – SUPERKRITIČNI UGLJENDIOKSID
THE INFLUENCE TEMPERATURE TO YIELD AND COMPOSITION OF EXTRACT IN EXTRACTION SYSTEM SAGE – SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE

Ljiljana Rožić, Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Srđan Petrović
UTICAJ TERMIČKOG TRETMANA NA MIKRO-STRUKTURU ALUMINE SA DODATKOM PEG-a i La3+ DOBIJENE SOL-GEL POSTUPKOM
EFFECTS OF THERMAL TREATMENT ON THE MICRO-STRUCTURES OF SOL-GEL SYNTHESIZED (La3+ + PEG) DOPED ALUMINA

Radenko Smiljanić, Dragica Lazić, Živan Živković, Dragana Smiljanić, M. Smiljanić, Lj. Vasiljević, Radislav Filipović
BRZINE RASTA ČESTICA ALUMINIJUM-HIDROKSIDA U ZAVISNOSTI OD VELIČINE I KOLIČINE CJEPIVA
GROWTH RATES OF ALUMINIUM HYDROXIDE PARTICLES IN DEPENDENCE ON SIZE AND QUANTITY OF SEED

Milisav Lalović, Žarko Radović, Nada Jauković, Nebojša Tadić
UTICAJ PREDGRIJAVANJA I OBOGAĆIVANJA VAZDUHA NA USLOVE SAGORIJEVANJA TEČNIH GORIVA
EFFECT OF PREHEATED AND ENRICHED AIR ON THE CONDITIONS OF LIQUID FUELS COMBUSTION

Jelenka Savković-Stevanović, Stanko Žerajić
PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA RAZVOJ TEHNOLOŠKIH PROCESA
INFORMATION SYSTEM DESIGN FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT

Sreten Stojanovic, Dragutin Debeljkovic
DELAY-DEPENDENT STABILITY CRITERIA OF LINEAR DISCRETE SYSTEMS WITH MULTIPLE TIME DELAY
KRITERIJUMI STABILNSTI ZAVISNI OD KAŠNJENJA ZA LINEARNE DISKRETNE SISTEME SA VIŠE KAŠNJENJA

Sreten Stojanovic, Dragutin Debeljkovic
EXPONENTIAL DELAY-DEPENDENT STABILITY FOR LINEAR DISCRETE TIME DELAY SYSTEMS
EKSPONENCIJALNA STABILNST ZAVISNA OD KAŠNJENJA ZA LINEARNE DISKRETNE SISTEME SA KAŠNJENJEM

Dušica Ristić, Vesna Nikolić, Ljubiša Nikolić, Mihajlo Stanković, Ljiljana Stanojević, Niko Radulović
RAZDVAJANJE TRANSFORMENATA ALICINA PREPARATIVNOM HPLC METODOM I NJIHOVA STRUKTURNA KARAKTERIZACIJA
SEPARATION OF ALLICIN TRANSFORMENTS BY PREPARATIVE HPLC METHOD AND THEIR STRUCTURAL CHARACTERIZATION

Petar Dokić, Kosana Lazić
ISPITIVANJE INTERAKCIJA I PENIVOSTI U BINARNIM SMEŠAMA NATRIJUM-DODECILBENZEN SULFONATA I NATRIJUM-STEARATA
INVESTIGATION OF THE INTERACTIONS AND FOAMINESS IN BINARY MIXTURES OF SODIUM DODECYLBENZENE SULFONATE AND SODIUM STEARATE

Ivana Kostić, Jelica Perović, Tatjana Anđelković
KORELACIJA HPK I BPK5 PARAMETARA ORGANSKIH SUPSTANCI POZNATE STRUKTURE U VODI
COD AND BOD CORRELATION OF ORGANIC COMPOUNDS OF KNOWN STRUCTURE IN WATER

Aleksandar Veselinović, Aleksandar Bojić, Milovan Purenović, Danijela Bojić, Tatjana Andjelković
PHOTODEGRADATION OF HUMIC ACIDS IN THE PRESENCE OF HYDROGEN PEROXIDE
FOTODEGRADACIJA HUMINSKIH KISELINA U PRISUSTVU VODONIKPEROKSIDA

Ljiljana Ničić, Dragan Đorđević, Miodrag Šmelcerović, Aleksandar Trajković
DEKOLORIZACIJA OBOJENE OTPADNE VODE POSLE BOJENJA POLIAKRILONITRILNIH VLAKANA BAZNOM BOJOM
DECOLORIZATION OF COLORED WASTEWATERS AFTER DYEING OF POLYACRYLONITRILE FIBERS WITH BASIC DYE

Dušica Vučić
RADIOAKTIVNE KARAKTERISTIKE UVOZNIH GRANITA I MERMERA
RADIOACTIVITY OF SOME IMPORTED GRANITE AND MARBLE

Predrag Tasić, Božidar Stojiljković
PRAKTIČNA ISKUSTVA ZAŠTITE VUNENIH MATERIJALA OD MOLJACA U INDUSTRIJSKIM USLOVIMA
PRACTICAL EXPERIENCE TEXTILE MATERIALS PROTECTION FROM MOTHS IN INDUSTRIAL CONDITIONS

Suzana Đorđević, Mile Novaković, Dragan Đorđević
SINTEZA I PRIMENA MODIFIKOVANIH SKROBIVA ZA PROCES SKROBLJENJA PAMUČNE PREĐE
SYNTHESIS AND APPLICATION OF MODIFIED SIZES TO THE YARN SIZING PROCESS

Anita Tarbuk, Ana Marija Grancarić, Dragan Đordjević, Miodrag Šmelcerović
ADSORPTION OF PLANT EXTRACTS ON CATIONIZED COTTON
ADSORPCIJA EKSTRAKTA BILJAKA NA KATIONIZIRAN PAMUK

Nedžad Eminović
UTICAJ PARAMETARA PROCESA DORADE KOMERCIJALNIM ENZIMIMA NA MEHANIČKA SVOJSTVA DENIM TKANINE
THE IMPACT OF PHINISHING PROCESS BY COMERCIAL ENZYMES ON DENIM FABRIC MECHANICAL PROPERTIES

Dragan Radivojević, Miodrag Stamenković, Jovan Stepanović, Dušan Trajković
UTICAJ UČEŠĆA PAN VLAKANA NA KVALITET VUNENIH TIPOVA TRIKO PREĐA
THE EFFECT OF ACRYLONITRILE FIBERS ON THE QUALITY OF WOOL TYPE KNITTING YARNS

Jovan Stepanović, Svetomir Golubović, Dušan Trajković, Miodrag Stamenković
ANALIZA PREKIDNIH KARAKTERISTIKA PAMUČNIH KONČANIH PREĐA
THE ANALYSIS OF THE BREAKING CHARACTERISTICS OF THE COTTON TWISTED YARNS

Dušan Trajković, Maja Stojanović, Vladimir Stanković, Tatjana Šarac
PROJEKTOVANJE MUŠKOG DŽEMPERA U DESNO-LEVOM PREPLETAJU SA „INTARZIJA“ MOTIVIMA
PROJECTING MEN’S SWEATERS IN RIGHT-LEFT KNIT WITH INTARSIA PATTERN

Daniela Barbulov – Popov, Vasilije Petrović, Mirjana Reljić, Marija Savić
UTICAJ VRSTE KONCA NA JAČINU ŠAVOVA
THE INFLUENCE OF THREAD’S TYPE ON THE STRENGHT OF THE SEAM

Mirjana Reljić, Vasilije Petrović, Marija Savić, Snežana Poznanović
UTICAJ KLIMATSKIH USLOVA I KONCENTRACIJE SREDSTVA ZA DORADU PROTIV GUŽVANJA NA REZULTATE UGLOVA GUŽVANJA KOŠULJARSKE TKANINE
THE EFFECTS OF CLIMATE CONDITIONS AND FINISHING AGENTS USED FOR PREVENTING CLOGGING ON CLOGGING ANGLES OF SHIRTING FABRICS

Miodrag Šmelcerović, Dragan Đorđević, Ana Marija Grancarić
SPEKTRALNA SVOJSTVA PAMUČNE TKANINE OBRAĐENE VODENIM EKSTRAKTOM CVETOVA NEVENA
SPECTRAL PROPERTIES OF COTTON FABRIC TREATED WITH MARIGOLD FLOWERS WATER EXTRACT

Božidar Veljković, Maja Kranjc
NOVE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND GOVERNANCE OF CORPORATE STRUCTURES

Žika Stojanović
PRIVREDNI RAZVOJ, TEHNOLOGIJA I GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA
ECONOMIC DEVELOPMENT, TECHNOLOGY AND GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Ivan Mihailović, Milena Marjanović
TEHNOLOŠKE INOVACIJE I GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Predrag Radovanović
INFORMACIONO–KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I NASTANAK NOVOG MONETARNOG REŽIMA
ICTs AND EMERGENCE OF A NEW MONETARY REGIME

Anton Vorina, Bojan Sešel, Božidar Veljković
ORGANIZACIJSKA KLIMA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
ORGANIZATION CLIMATE AND EMPLOYEE SATISFACTION

Зборник радова
Технолошког факултета у Лесковцу
– садржај свеске 18

 

 

Ana Jovanović, Mića Jovanović, Slobodan Petrović
PROCENA GUBITAKA ISPARAVANJA NAFTNIH DERIVATA PRILIKOM PRETAKANJA

R. Petrović, N. Čegar, J. Penavin, B. Škundrić, S. Krnetić
ADSORPCIONE KARAKTERISTIKE MORDENITA

Svetomir Milojević, Smiljka Milisavljević, Dragana Radosavljević
KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE PRI GREJANJU PLASTENIKA GEOTERMALNOM VODOM

Mihajlo Ristić, Dragana Krivokuća-Đokić, Dragoja Radanović, Tatjana Nastovski
ETARSKO ULJE ARNICA MONTANA I ARNICA CHAMISSONIS

Milovan Purenović
ALTERNATIVNE TEHNOLOGIJE PREČIŠĆAVANJA VODA OD ARSENA

Jelena Milić, Gordana Gojgić-Cvijović, Mila Ilić, Tatjana Šolević, Vladimir Beškoski, Branimir Jovančićević, Ana Milović, Miroslav Vrvić
BIOREMEDIJACIONI POTENCIJAL KONTAMINIRANOG ZEMLJIŠTA

Olga Martinov, Snežana Spasić, Valerija Matić, Miroslav Vrvić
IN VITRO ISPITIVANJE BIFIDOGENOG EFEKTA INFANT FORMULA

Milovan Purenović, Milan Momčilović
UKLANJANJE ARSENA (V) IZ VODE KATALIZATORIMA OD MIKROLEGIRANE KAOLINITNO-BENTONITNE KERAMIKE I KAOLINITNE KERAMIKE KOJA SADRŽI KVARCNI PESAK

M. Purenović, M. Kostić
UKLANJANJE ARSENA (V) IZ VODE HEMIJSKO-TERMIČKIM AKTIVIRANIM TRESETOM

Milovan Purenović, Miljan Milunović
NOVI POSTUPAK UKLANJANJA ARSENA (V) IZ VODE ELEKTOHEMIJSKI AKTIVNOM KERAMIKOM

Milovan Purenović, Marjan Ranđelović
UKLANJANJE ARSENA(V) IZ VODE MIKROLEGIRANIM ALUMINIJUMOM I MIKROLEGIRANIM I HEMIJSKO-TERMIČKI OBRAĐENIM KVARCNIM PESKOM

Mirjana Mizdraković, Dragan Đorđević, Miodrag Šmelcerović
PRIMENA PEPELA BUKVE KAO PRIRODNOG ADSORBENSA ZA UKLANJANJE OBOJENOSTI VODE POSLE BOJENJA TEKSTILA

Mirjana Mizdraković, Miodrag Šmelcerović, Dragan Đorđević
KORIŠCENJE PEPELA KLIPA KUKURUZA ZA DEKOLORIZACIJU OTPADNE VODE POSLE BOJENJA TEKSTILA

Vladimir Pavićević, Marina Stamenović
NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SRBIJE U OBLASTI KVALITETA VODA I VODNIH RESURSA

Djurđija Saulović, Rade Biočanin, Bibiana Rodriguez
BIOINDICATORS IN HUMAN ENVIRONMENT

Mirjana Kostić, Petar Škundrić, Jovana Praskalo, Biljana Pejić, Adela Medović
NEW FUNCTIONALITIES IN CELLULOSIC FIBERS DEVELOPED BY CHEMICAL MODIFICATION

Miodrag Đorđević, Vojislav Gligorijević
DINAMIKA SILE ZATEZANJA PREĐE U PROCESU PLETENJA

Dragan Radivojević, Miodrag Stamenković, Jovan Stepanović, Dušan Trajković
PREKIDNE KARAKTERISTIKE PREMOTANIH PREĐA U FUNKCIJI PODUŽNE MASE VLAKANA I NJIHOVOG BROJA U POPREČNOM PRESEKU

Dragan Radivojević, Miodrag Stamenković, Jovan Stepanović, Dušan Trajković
PROJEKTOVANJE PREKIDNIH SILA VLAČNIH PREĐA VUNENOG TIPA

Vojislav Gligorijević, Jovan Stepanović, Nenad Ćirković
DINAMIKA ZATEZANJA PREĐE U PROCESU KULIRANJA

Dušan Trajković, Miodrag Stamenković, Jovan Stepanović, Dragan Radivojević
ZAPREDENOST VLAKANA – FAKTOR KVALITETA PRSTENASTIH I ROTOROSKIH PREĐA

Cvetko Trajković, Nenad Ćirković
JAČINSKE KARAKTERISTIKE ŠAVOVA DOBIJENIH ŠIVENJEM ODEVNIH ELASTIČNIH TKANINA

Dobrila Živković, Nenad Ćirković, Cvetko Trajković, Jovan Stepanović
SPECIFINOSTI KONSTRUKCIJE TEKSTILNO-GUMENIH OBLOGA ZA PROIZVODNJU ČIZAMA

Jovan Stepanović, Koleta Zafirova, Zoran Milutinović, Vasilije Petrović
ANALIZA DEFORMACIONIH KARAKTERISTIKA TKANIH TEKSTILNIH MATERIJALA

Ana Marija Grancarić, DarkoUjević, Anita Tarbuk, Blaženka Brlobašić Šajatović
MULTIFUNCTIONAL COTTON KNIT FABRIC PRETREATMENT – INFLUENCE ON SEWABILITY

Miodrag Šmelcerović, Mirjana Mizdraković, Dragan Đorđević
EKOLOŠKO OPLEMENJIVANJE VUNENE TKANINE VODENIM EKSTRAKTIMA NEKIM BILJAKA

V. Petrović, M. Martinović, D. Stojiljković, J. Stepanović, D. Popov
DESIGNING WELL FITTING CLOTHES

V. Petrović, D. Stojiljković, J. Stepanović, D. B-Popov, R. Asović
UTICAJ OPREMLJENOSTI PROIZVODNIH LINIJA NA VREME IZRADE ODEĆE

Miodrag Šmelcerović, Dragan Đorđević, Mirjana Mizdraković
SPEKTRALNA SVOJSTVA VUNE OBOJENE PRIRODNOM BOJOM IZ EKSTRAKTA CVETOVA NEVENA

Nako Georgijev
UTICAJ SASTAVA MEŠAVINA CELULOZA NA STRUKTURU POVRŠINE VISKOZNOG TEHNIČKOG FILAMENTA

Nenad Ćirković, Cvetko Trajković, Vojislav Gligorijević, Dobrila Živković
PREKIDNE KARAKTERISTIKE ŠAVOVA TEKSTILNO-GUMENIH OBLOGA PRI PROIZVODNJI ČIZAMA

Зборник радова
Технолошког факултета у Лесковцу
– садржај свеске 17

 

 

Žika Stojanović
POSPEŠIVANJE INOVACIJA

Данило Ж. Марковић
НАУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПРОГРЕС, ИНФОРМАЦИЈСКО ДРУШТВО И ВИРТУАЛИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

Bojan Sešel
UTICAJ TEHNOLOŠKOG PREDVIDJANJA NA EKONOMSKO-SOCIALNE EFEKTE POJEDINIH DRŽAVA

Božidar Veljković, Jožica Volčanjk
KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I PARTICIPACIJA

Žika Stojanović, Dragan Petrović
GLOBALIZACIJA I TEHNOLOŠKI RAZVOJ-MOGUĆNOSTI I IZAZOVI

Tatjana Đekić
UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA INDUSTRIJU HRANE

Predrag Radovanović
INFORMACIONO–KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I GLOBALIZACIJA

Mira Avramović
UTICAJ INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE NA SISTEM MARKETING KOMUNICIRANJA PREDUZEĆA

Mile Bogdanović
ELEMENTI TRŽIŠNOG OKRUŽENJA U FUNKCIJI TRANSFERA TEHNOLOGIJE

Ivan Mihailović, Milena Marjanović
STRATEGIJA PROMENE I NOVE TEHNOLOGIJE

Dragomir Radovanović
NEKONTROLISANI RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA UBRZAVA PLANETARNO UNIŠTAVANJE

Hana Šuster Erjavec
MEASURING CUSTOMER SATISFACTION – HOW THEY DO IT IN SMALL SLOVENE COMPANIES OF PROCESSING INDUSTRIES

Marija Andjelković Pešić
POVEĆANJE KORISNOSTI MERILA PERFORMANSI UVODJENJEM SIGMA NIVOA KVALITETA

Anton Vorina
PUTNO I JAVNO SVETLOSTNO ZAGADJIVANJE

Milorad Pavličić
PROIZVODNA FUNKCIJA I TEHNO-EKONOMSKA OPTIMIZACIJA U KOMBINOVANJU PROIZVODNIH INPUTA

Milorad Pavličić, Jovan Vukašinović
NEKI ASPEKTI EKONOMSKE EFEKTIVNOSTI UVOÐENJA NOVIH SREDSTAVA ZA RAD U PROIZVODNI PROCES

Ljubiša Cvetković
TEHNOLOŠKA I MARKETINŠKA KOMPETENTNOST KAO USLOV INOVACIJE PROIZVODA

Miodrag Trajković, Dragan Petrović
INFORMACIONA TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Branislav Đorđević, Miodrag Trajković
PLANIRANJE KARIJERE MENADŽERA

Savo Trifunović
NOVE TEHNOLOGIJE I POJAM “NOVE PORODICE” – IZAZOV ZA SOCIOLOGIJU RADA

Goran Jović, Ilija Mladenović, Marina Mladenović
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI

Goran Jović, Ilija Mladenović, Marina Mladenović
ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA

Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević
TENDENCIJE UVOĐENJA FLAT POREZA U CILJU UNAPREĐENJA PRIVREDNOG RAZVOJA

Rade Biočanin, Branka Amidžić, R. Kozomara
MENADŽMENT U e-ZDRAVSTVU UZ KORIŠĆENJE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Зборник радова
Технолошког факултета у Лесковцу
– садржај свеске 16

 

 

Yana Topalova
BIOLOGICAL CONTROL AND MANAGEMENT OF THE DETOXICATION WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES

Adam Pawełczyk, Barbara Kołwzan, Kazimierz Grabas
APPLICATION OF MICROBIOLOGY IN REMEDIATION OF ENVIRONMENT POLLUTED WITH HYDROCARBONS

Milena Žuža, Slavica Šiler-Marinković, Zorica Knežević
IMMOBILIZATION OF PENICILLIN ACYLASE FROM Escherichia coli ON COMMERCIAL SEPABEADS CARRIER

Sanja Grbavčić, Suzana Dimitrijević-Branković, Dejan Bezbradica, Slavica Šiler-Marinković, Zorica Knežević
UTICAJ SASTAVA FERMENTACIONE PODLOGE NA PRINOS PRODUKOVANIH LIPAZA POMOĆU KVASCA CANDIDA UTILIS

Snežana Spasić, Višnja Bogdanović, OlgaMartinov, Srđan Miletić, Miroslav Vrvić
EFEKAT α-TOKOFEROLA NA KOLICINU SLOBODNIH TIOLA I SOD AKTIVNOST KOD K562 CELIJA

I. Pajić-Lijaković, M. Plavšić, V. Nedović,, B. Bugarski
PHASE-FIELD MODELING OF DYNAMICS OF IMMOBILIZED YEAST CELL GROWTH IN Ca-ALGINATE MICROBEAD

Stanko Žerajić, Jelenka Savković-Stevanović
THE KINETIC MODELS OF THE BIOPROCESS WITH FREE AND IMMOBILIZED CELLS

Stanko Žerajić, Dragan Cvetković, Ilija Mladenović
MODELING AND SIMULATION OF THE BIOPROCESS WITH RECYRCULATION

Ivana Banković Ilić, Miodrag Lazić, Vlada Veljković, Ljiljana Mojović
DŽIBRA – SEKUNDARNI PROIZVOD ALKOHOLNE FERMENTACIJE

Snežana Pavlović, Gorica Vuković
GIBBERELLA MONILIFORMIS WIN. ANAMORF: FUSARIUM VERTICILLIOIDES NA LEKOVITOM BILJU U SRBIJI

Stevan Popov
BIOTEHNOLOGIJA – IZAZOV ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Jelena Dodić, Stevan Popov, Siniša Dodić, Jovana Ranković
UTICAJ DODATKA κ-KARAGENANA I KARBOKSIMETILCELULOZE NA BOJU KORE I SREDINE HLEBA DOBIJENOG OD ZAMRZAVANOG HLEBNOG TESTA

Jelena Dodić, Stevan Popov, Siniša Dodić, Jovana Ranković
UTICAJ DODATKA KSANTANA I GUAR GUME NA BOJU KORE I SREDINE HLEBA DOBIJENOG OD ZAMRZAVANOG HLEBNOG TESTA

Nebojša Mitić, Staniša Stojiljković, Dragan Stojiljković, Maja Đurović-Petrović
KONZERVIRANJE POVRĆA NA PRIMERU SUŠENJA BORANIJE (PHASEOLUS VULGARIS L.)

Jelena Babić, Maria Jesus Cantalejo, R.Grujić
UTICAJ TRAJANJA PRIMARNOG SUŠENJA NA 0ºC PRI POSTUPKU LIOFILIZACIJE PRIMIJENJENE NA PILEĆEM MESU

Rada Jevtić-Mučibabić, Jasna Grbić, Aleksandar Jokić, Bojana Prodanić
OPTIMALNA VREDNOST pH ZA KOAGULACIJU KOLOIDA U PRVOJ KARBONATACIJI SOKA ŠEĆERNE REPE

D. Arežina, D. Lazić, B. Škundrić, J. Škundrić, Lj. Vukić
UTICAJ AMBALAŽIRANJA I USLOVA SKLADIŠTENJA NA SASTAV MINERALNE VODE GUBER-SREBRENICA

Nebojša Arsić, Branislav Zlatković, Slobodan Stanković, Nebojša Zlatković
SADRŽAJ POJEDINIH MINERALNIH ELEMENATA U MLEČNOM KAKAO KREMU SA I BEZ PŠENIČNIH KLICA

Milena Miljković, Milovan Purenović, Ivana Vitanović
UTICAJ PREHRAMBENE BOJE – KOŠENIL CRVENE 84019 P PB NA KVALITET TOPLJENIH SIREVA

Snežana Cupara, Ivana Arsić, Slađana Šobajić, Sofija Đorđević, Dušanka Runjaić-Antić, Mihailo Ristić, Đorđe Psodorov
PASJI TRN – POTENCIJALNI SASTOJAK FUNKCIONALNE HRANE

Ivanka Ristić, Ljubiša Milenković, Nenad Ristić
ALKALNA HIDROLIZA POLIESTARSKE FILAMENTNE PREĐE

Gordana Marković, Milena Marinović-Cincović, Blaga Radovanović, Jaroslava Budinski-Simendić
RHEOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF WOOD FLOUR FILLED POLIISOPRENE /CHLOROSULPHONATED POLYETHYLENE RUBBER BLENDS

Milena Miljković, Milovan Purenović, Sonja Ranđelović
ISPITIVANJE UTICAJA pH VREDNOSTI NA KOLIČINU BOJE SINTEN BLAU P – BGL NANESENE NA POLIESTARSKI MATERIJAL

Vladimir Milojević, Ljubiša Nikolić, Vesna Nikolić
FIZIČKE OSOBINE ELASTOMERA U ZAVISNOSTI OD UDELA ETILEN-PROPILEN-DIEN I ETILEN-PROPILEN-DIEN-MALEIN ANHIDRID KAUČUKA U SMEŠI

Ljubiša Nikolić, Dragan Jovanović, Vesna Nikolić, Agneš Kapor
GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLATE AND METHACRYLATE MONOMERS WITH POLY(VINYL CHLORIDE) IN EMULSION

Darja Meterc, Marcus Petermann, Eckhard Weidner
EXTRACTION OF GREEN TEA AND DRYING WITH A HIGH PRESSURE SPRAY PROCESS

Tomas Gamse, Rolf Marr, Christian Wolf , Klaus Lederer
SUPERCRITICAL CO2 IMPREGNATION OF POLYETHYLENE COMPONENTS FOR MEDICAL PURPOSES

Mojca Škerget, Ljiljana Ilić, Željko Knez
SUPERCRITICAL FLUIDS FOR SEPARATION OF NUTRACEUTICALS

Željko Knez, Zoran Mandžuka, Zoran Novak
P,T – INFLUENCE DURING PGSSTM MICRONIZATION AND STORAGE TIME OF PHYSICAL CHARACTERISTICS OF MONO- AND TRISTEARATE

Dragan Veličković, Milena Nikolova, Stephanie Ivancheva, Vlada Veljković
FLAVONOIDI OBIČNE (Salvia officinalis L.) I LEPLJIVE (Salvia glutinosa L.) ŽALFIJE

Jelena Živković, Zoran Zeković, Ibrahim Mujić, Senka Vidović, Jasmina Tomin
ODREÐIVANJE NEKIH TEHNOLOŠKIH PARAMETARA CASTANEA SATIVA MILL.

Ivana Lukić, Marko Stamenić, Aleksandar Orlović, Dejan Skala
METANOLIZA SUNCOKRETOVOG ULJA KATALIZOVANA KALIJUM OKSIDOM (K2O) NA ALUMOSILIKATNOM NOSAČU

Ana Jovanović, Mića Jovanović, Slobodan Petrović
ANALIZA UTICAJA RAZLIČITIH FAKTORA NA EMISIJU UGLJOVODONIKA IZ SKLADIŠNIH REZERVOARA