- Статут Технолошког факултета ( пречишћен такст 2019 )
Стратегија обезбеђивања квалитета-
Политика обезбеђења квалитета
Правилник о раду
Правилник о условима,начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Технолошком факултету у Лесковцу
Правилник о основним академским и мастер академским студијама 
Правилник о докторским студијама 
Правилник о обезбеђењу квалитета ТФЛ
Правилник о упису студената на студијске програме првог и другог степена студија 
Правилник о рангирању студената за стицање права финансирања из буџета
Правилник o издавачкој делатности
Правилник о коришћењу услуга Рачунског центра Технолошког факултета у Лесковцу
Правилник о додели награда и признања Технолошког факултета у Лесковцу 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о изменама и допунама правилника о раду
- Одлука о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о изменама и допунама правилника о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
Правилник o мерилима за утврђивање висине школарине на Технолошком факултету у Лесковцу 
Правилник о полагању испита 
 -Правилник о организовању и учешћу у раду научних и стручних скупова
Правилник о контроли квалитета наставе 
Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета
Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Правилник о организацији и систематизацији послова на Технолошком факултету у Лесковцу 
Правилник о обрачуну зарада запослених на Технолошком факултету у Лесковцу 
- Правилник о поступку пружања услуга и расподели средстава остварених услугом 
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о набавкама
Правилник о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
Пословник о раду Наставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу
Пословник о раду Савета Технолошког факултета у Лесковцу
Одлука о студијским програмима који су сродни, односно одговарајући за упис студената на акредитоване студијске програме мастер академских студија који се реализују на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о истим или сродним научним областима за упис на Студијски програм докторских академских студија Технолошко инжењерство на Технолошком факултету у Лесковцу 
Правилник о упису студената на студијске програме првог и другог степена студија 
Правилник о обезбеђењу квалитета ТФЛ
Правилник о докторским студијама  
Правилник о основним академским и мастер академским студијама

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
21
ЛАБОРАТОРИЈА