На реализацији студијских програма свих нивоа студија на Технолошком факултету за извођење наставе данас је ангажовано 46 наставника, 14 сарадника, 6 студената докторских студија и 1 докторант, сви стипендисти Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као и 1 студент докторских студија. У радном односу на Факултету су 41 наставник и 14 сарадника, и то: 19 редовних професора, 9 ванредних професора, 12 доцената, 1 предавач, 12 асистената, 1 асистент приправник и 1 сарадник у настави.

С обзиром да професори Технолошког факултета уживају висок научни и стручни реноме у земљи и иностранству они су уредници и/или рецензенти реномираних интернационалних и домаћих научних часописа, као и публикација које издаје Факултет (монографије, зборници радова са Симпозијума, уџбеници, помоћни уџбеници). Већина наставника и сарадника Технолошког факултета су укључени у научноистаживачке и развојне пројекте које финансира Министарство науке, али и у пројекте које финансирају међународне институције, државне институције, органи локалне самоуправе и домаћа предузећа Факултет приликом избора нових сарадника укључује кандидате из реда најбољих студената, чијим укључењем у научноистраживачки рад се остварује мисија континуираног обезбеђења научног подмлатка.

Ненаставно особље чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове, укључујући правне, рачуноводствено-финансијске, студијско-аналитичке, информатичке, библиотечке и друге. Ненаставно особље на Факултету чини 37 запослених, од којих 13 са високом стручном спремом, 5 са вишом стручном спремом, 13 са средњом стручном спремом и 6 са основном школом.

Технолошки факултет у Лесковцу данас представља врхунску образовну и научно-истраживачку организацију и институцију од посебног друштвеног интереса која успешно прати развој хемијских, фармацеутско-козметичких, полимерних, прехрамбених, текстилних технологија, као и технологија у области заштите животне средине, и која представља основу за модерну привреду у оквиру технолошког развоја наше земље у 21. веку.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
21
ЛАБОРАТОРИЈА