На реализацији студијских програма свих нивоа студија на Технолошком факултету за извођење наставе ангажовано je 44 наставника ( 22 редовна и 9 ванредних професора,12 наставника у звању доцент и један наставник страног језика ) , 8 сарадника, 6 студената докторских студија - стипендиста Министарства  просвете науке и технолошког развоја републике Србије, 4 истраживача у истраживачким и научним звањима, један гостујући професор и један професор дописни члан САНУ.

С обзиром да професори Технолошког факултета уживају висок научни и стручни реноме у земљи и иностранству они су уредници и/или рецензенти реномираних интернационалних и домаћих научних часописа, као и публикација које издаје Факултет (монографије, зборници радова са Симпозијума, уџбеници, помоћни уџбеници). Већина наставника и сарадника Технолошког факултета су укључени у научноистаживачке и развојне пројекте које финансира Министарство науке, али и у пројекте које финансирају међународне институције, државне институције, органи локалне самоуправе и домаћа предузећа Факултет приликом избора нових сарадника укључује кандидате из реда најбољих студената, чијим укључењем у научноистраживачки рад се остварује мисија континуираног обезбеђења научног подмлатка.

Ненаставно особље чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове, укључујући правне, рачуноводствено-финансијске, студијско-аналитичке, информатичке, библиотечке и друге. Ненаставно особље на Факултету чини 37 запослених, од којих 14 са високом стручном спремом, 5 са вишом стручном спремом, 11 са средњом стручном спремом и 7 са основном школом.

Технолошки факултет у Лесковцу данас представља врхунску образовну и научно-истраживачку организацију и институцију од посебног друштвеног интереса која успешно прати развој хемијских, фармацеутско-козметичких, полимерних, прехрамбених, текстилних технологија, као и технологија у области заштите животне средине, и која представља основу за модерну привреду у оквиру технолошког развоја наше земље у 21. веку.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ