Орган управљања је Савет Факултета (Савет).
Број чланова Савета је двадесетједан (21) и чине га дванаест (12) представника Факултета, три (3) представника студената и шест (6) представника оснивача.
Чланови Савета, представници Факултета су:
- 10 представника наставно- научне организационе јединице које бира Веће Факултета;
- 1 представник кога бира организациона јединица за пружање стручне подршке настави и науци и
- 1 представник кога бира Секретаријат.
Три (3) представника студената бира Студентски парламент Факултета.
Шест (6) представника оснивача именује Влада Републике Србије.
Мандат чланова Савета траје 4 године.
Мандат чланова Савета – представника студената траје 1 годину.
Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

Савет:
1. доноси Статут Факултета, на предлог Већа Факултета;
2. бира декана Факултета на предлог Већа Факултета;
3. разрешава декана Факултета;
4. одлучује по жалби против првостепених одлука декана;
5. доноси финансијски план на предлог Већа Факултета;
6. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Већа Факултета;
7. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа Факултета;
8. усваја извештаје о обезбеђењу и унапређењу квалитета Факултета и студијских програма;
9. доноси општи акт о расподели сопствених прихода;
10. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
11. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
12. доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа Факултета;
13. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
14. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
15. надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању;
16. бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
17. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Већа Факултета;
18. доноси општа акта у складу са законом;
19. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.

Савет разрешава декана Факултета најкасније у року од 30 дана од дана сазнања за непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању.
О питањима из става 1. и 2. овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова.
Савет доноси одлуке, по правилу, јавним гласањем осим о питањима за које је законом, овим Статутом или другим општим актом предвиђено тајно гласање.

Председник Савета: Проф. др Сандра Константиновић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Орган пословођења Факултета је декан.
Декан се бира из реда редовних професора, који су радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од 3 године, са могућношћу једног поновног избора. Декана бира Савет.

Декану у раду помажу продекани. Факултет има три (3) продекана из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету и то: продекан за наставу, продекан за финансије и продекан за науку. Факултет може да има и студента - продекана. Студента - продекана бира Савет јавним гласањем, на предлог Студентског парламента Факултета. Мандат студента - продекана траје једну годину. За студента - продекана може бити изабран студент који није обновио ниједну годину студија.


Декан Факултета: Проф. др Драгиша Савић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за наставу: др Ивана Савић Гајић ванред. проф, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за науку:Проф. др Оливера Стаменковић, е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Продекан за финансије:Проф. др Душан Трајковић, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће, Изборно веће и Веће Катедре.

Наставно – научно веће Факултета ( Веће Факултета) чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Декан је председник Већа Факултета по функцији.
Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, у раду Већа Факултета учествује студент продекан, као и представници студената које бира Студентски парламент, и то тако да њихов број представља 20% од укупног броја чланова Већа.
Мандат представника студената траје једну годину, а престаје и раније престанком статуса студента Факултета.
Веће Факултета одлучује већином гласова укупног броја чланова.
Веће Факултета доноси одлуке, по правилу, јавним гласањем, осим о питањима за које је законом, овим Статутом или другим општим актом предвиђено тајно гласање.
Пословником о раду Већа Факултета уређује се сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друго.
Веће Факултета има сталне и повремене комисије или друга радна тела.
Веће именује Комисију за наставу као стално радно тело.
Комисију за наставу чине: продекан за наставу, по један представник са сваке катедре, секретар Факултета и шеф Службе за студентска питања.
Продекан за наставу је председник Комисије по функцији.
Комисија за наставу припрема предлоге одлука, даје стручна мишљења и обавља друге послове на захтев Већа из области наставне делатности утврђене Статутом и општим актима Факултета и Универзитета.
Привремене комисије и друга радна тела Веће именује по потреби.

Код спровођења поступка избора наставника и сарадника, Веће Факултета ради као Изборно веће.

Стручни орган катедре је Веће катедре.
Веће катедре чине сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету, који обављају наставно-научни рад из наставних предмета за које је катедра основана.
Одлуку о припадности наставника катедрама доноси Веће Факултета.
У раду Већа катедри учествују и сарадници без права одлучивања.

 Контакт:

- Проф. др Весна Николић (катедра за органско-технолошке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф.др Сандра Константиновић (катедра за хемијске науке),Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф.др Ивана Банковић-Илић (катедра за хемијско-инжењерске науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- Проф. др Нада Николић (катедра за прехрамбено-биотехнолошке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- др Ненад Ћирковић катедра за текстилне науке),Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

- др Марија Стојановић Красић (катедра за опште и техничке науке), Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студенски парламент је орган Факултета и највиши је облик студенског представљања. Студентски парламент се организује ради остваривања права и заштите интереса студената. Избор чланова студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, и то најкасније до 8. априла, тајним и непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, најкасније до 01. марта, на основу података о броју уписаних студената.

Више о студентском парламенту сазнајте у делу Студенти/Парламент

 

 

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ