hemijsko inzenjerske nauke

 

 

 

 

Шеф катедре: проф.др Ивана Банковић-Илић
Чланови катедре:
проф.др Влада Вељковић
проф.др Станиша Стоjиљковић  
проф.др Предраг Рашковић
проф.др Оливера Стаменковић
проф.др Љиљана Такић
др Станко Жерајић
др Марија  Тасић

Сарадници
др Милан Костић

Предмети


Механичке операције
Топлотне и дифузионе операције
Процесна опрема
Основи реакторског инжењерства
Пројектовање технолошких процеса
Хемијско инжењерско раунање
Хемијско - инжењерска термодинамика
Анализа и симулација технолошких процеса
Хемијски реактори
Мешање у процесној индустрији
Филтрација у процесној инустрији
Пројектовање размењивача топлоте
Дестилационе и апсорпционе операције
Мембрански сепарациони процеси
Сушење, хлађење и замрзавање у процесној индустрији
Адсорпциони процеси
Заштита животне средине
Инжењерство заштите животне средине
Управљање штетним и опасним материјалима
Процеси заштите ваздуха
Обрада чврстог отпада
Обрада отпадних вода
Енергетика у процесној индустрији
Технологија воде
Термодинамика
Алтернативни извори енергије
Енергетск аефикасност
Стручна пракса


Вишефазни реактори
Принципи одрживог развоја
Управљање опасним отпадом
Процена утицаја на животну средину
Мониторинг заштите животне средине
Биообновљиви извори енергије
Основи чистије производње
Ecosystem Management  (Управљање екосистемима)
Industrial Material Flow Management  (Управљање метеријалним токовима у индустрији )
Engginering Principles of Sustainable Water and Energy Management            (Инжењерски принципи одрживог управљања водом и енергијом )
Sustainable Development and Renewable Energy  (Одрживи развој и обновљиви извори енергије )
Environmental Implact Assessment  (Процена утицаја на животну средину)
Environmental Monitoring  ( Мониторинг животне средине )
Hazardeous Waste Management  (Управљање опасним отпадом )
Стручна пракса

Феномени преноса
Одабрана поглавља из теорије реактора
Биообновљиви извори енергије
Енергетска интеграција

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ