1A

СЛУЖБЕ

Oпшти одсек је стручно-административна служба Факултета који обавља управно-правне, административне, финансијско-рачуноводствене, послове праћења образовне делатности, послове праћења научно-истаживачког рада на Факултету и друге послове и задатке, који по Закону и одредбама овог Статута спадају у делокруг рада Факултета, а произилазе из његове делатности.

Општи одсек обавља послове преко служби за:

  • студентска питања,
  • материјално-финансијске послове, и
  • опште, правне, кадровске и техничке послове.

Радом службе руководи шеф службе који је одговоран за правилан рад и извршење послова који по својој природи спадају у делокруг службе.
Секретар факултета – Марина Николић, дипл. правник, sekretar@tf.ni.ac.rs , телефон: (016) 246-001

Служба за опште, правне, кадровске и техничке пословe

Референт за радне односе:
Татјана Станковић
e-маил:tanjastankovic@tf.ni.ac.rs