Технолошки факултет Лесковац – Универзитет у Нишу

1A

 

Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.
Избор чланова Студентског парламента Факултета одржава се сваке друге године у априлу, и то најкасније до 8. у месецу.
Студентски парламент чини, са сваког студијског програма, по 1 (један) представник за сваку годину студија на свим нивоима студија.
Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Пословником о раду Студентског парламента Факултета.
Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.
Бирачки списак саставља Изборна комисија Студентског парламента Факултета на основу података Службе за студентска питања Факултета.
Изабрани су кандидати који на гласању добију највише гласова.
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се сваке друге године до 30. априла.
Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје две године.
Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

 1. бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента Факултета;
 2. бира и разрешава студента продекана;
 3. доноси Пословник о свом раду;
 4. оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента Факултета;
 5. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 6. доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Факултета;
 7. разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 8. организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 9. учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који доноси Веће Факултета;
 10. бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу с општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;
 11. усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 12. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета
 13. усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента Факултета; 14. обавља и друге послове, у складу са законом, овим Статутом и општим актима Факултета
 14. обавља и друге послове, у складу са законом, овим Статутом и општим актима Факултета.

Документи

Статут Факултета 
Пословник о раду
Чланови Дисциплинске комисије

Чланови Студентског парламента 2020/2021 

I ГОДИНА

1. Миљан Здравковић,студијски програм: Хемијске технологије
2. Милица Стојковић, студијски програм: Прехрамбена технологија и биотехнологија
3. Анастасија Стојановић, студијски програм: Текстилне технологије

II ГОДИНА

1. Милош Димитријевић, студијски програм: Хемијске технологије
2. Андреа Костић, студијски програм: Текстилне технологије

III ГОДИНА

1. Милица Савић, студијски програм: Текстилне технологије
2. Наташа Стојановић, студијски програм: Хемијске технологије
3. Алекса Стојановић, студијски програм: Прехрамбена технологија и биотехнологија

IV ГОДИНА

1.Наталија Стојановић, студијски програм: Хемијске технологије
2. Лука Лазовић, студијски програм: Прехрамбена технологија и биотехнологија 
3. Анђела Митровић, студијски програм: Текстилне технологије

МАСТЕР СТУДИЈЕ

1. Снежана Ђорђевић, студијски програм: Хемијске технологије
2. Јована Луковић, студијски програм: Прехрамбена технологија и биотехнологија 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

1. Зорица Ераковић, трећа година
2. Наташа Симоновић, студент прве године докторских академских студија 
3. Милица Петковић, студент друге године докторских академских студија 

Наташа Симоновић,студент прве године докторских академских студија студент продекан
Јована Луковић,студент прве године мастер академских студија председник Студентског парламента 
Анђела Митровић, студент четврте године основних академских студија заменик председник Студентског парламента 
Милош Димитријевић, студент друге године основних академских студија секретар Студентског парламента