Технолошки факултет Лесковац – Универзитет у Нишу

1A
 

Програм Share the knowledge share the experience

Технолошки факултет у Лесковцу постао сертификовани партнер WICMI-ja

У склопу програма World Innovation and Change Management Institutе из Женеве који ради у седам одбора (Образовање, људи, комуникација, управљање, животна средина, пословање и технологија и подаци), потписао је Меморандум о разумевању са Технолошким факултетом у Лесковцу, Универзитет у Нишу о спровођењу програма Share the knowledge share the experience

Идеја програма је окупљање стручњака из наших седам подручја деловања и повеже их са факултетима и универзитетима, како би се студентима пренела нова знања и створила нова искуства. У склопу тог програма студентима ће бити омогућено да без новчане накнаде одслушају предавања светски водећих и искусних стручњака. Ово уједно представља и конкурентску предност за студенте који ће добити сертификат након што одслушају предавања.
„Едукација људи са искуством је непроцењива. Кроз наш програм Share the knowledge share the experience помно смо анализирали и одабрали универзитете, односно факултете, које желимо укључити у овај програм. Драго нам је то је то препознао и Технолошки факултет у Лесковцу, који је део Универзитета у Нишу. Све око нас се мења током живота. Конкурентност и опстанак, чиме год да се бавили, зависи од знања. И зато га ми кроз овај програм дарујемо са циљем да инспиришемо младе људе, верујући да једна реченица у једном предавању може бити мотивација не само одабиру занимања, већ и животној филозофији.“ изјавио је Данијел Колетић, генерални секретар World Innovation and Change Management поводом потписивања меморандума.

Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу, има кљу чну улогу у развоју образовања и друштва у региону, истовремено спроводећи основне и додатне програме и пројекте. Факултет успоставља највише академске стандарде и обезбеђује стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем. Као социјално одговорна високошколска институција, Факултет наставља кроз програм World Innovation and Change Management института из Женеве са интегрисањем европских образовних трендова у своје наставне процесе, промовишући највеће вредности једног друштва – знање, стручност и културу рада.“ изјавио је проф. др Драгиша Савић, декан Технолошког факултета у Лесковцу.
 

The Faculty of Technology in Leskovac has become a certified partner of WICMI

World Innovation and Change Management Institute from Geneva, which has seven committees. i.e. areas of involvement: Education, People, Communication, Governance, Environment, Business, and Technology & data, signed a Memorandum of Understanding with the Faculty of Technology in Leskovac, regarding the implementation of the Share the knowledge share the experience program.

The idea of the program was to bring together experts from our seven areas of involvement and connect them with colleges and universities, in order to transfer new knowledge and create new experiences for students. As part of this program, students will be able to attend lectures by the world’s leading experts with experience without financial compensation. This is also a competitive advantage for students who will receive the certificate after attending lectures. ”Education from people with experience is invaluable. Through our program Share the knowledge, share the experience, we have carefully analyzed and selected the universities, i.e. faculties that wewant to include in this program. We are glad that the Faculty of Technology in Leskovac, which is a part of the University of Niš, also recognized this. Everything around us changes throughout life. Competitiveness and survival, whatever you do, depends on knowledge. And that is why we provide it through this program in order to inspire young people, believing that only one sentence in one lecture can be a motivation not only for choosing a profession, but also for philosophy of life”, said Danijel Koletić, Secretary-General of World Innovation and Change Management Institute after signing the memorandum,

‘’Faculty of Technology in Leskovac, University of Niš, has a key role in the regional development of education and society in the region while implementing basic and additional programs and projects. The Faculty establishes the highest academic standards and ensures the acquisition of knowledge and skills in accordance with the needs of society and projected social development. As a socially responsible higher education institution, Faculty continues through the program of World Innovation and Change Management Institute in Geneva to integrate European educational trends into the teaching processes, promoting the greatest values of a society – knowledge, expertise, and work culture.” said Dr. Dragisa Savic, Dean of the Faculty of Technology in Leskovac.

WORLD INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT INSTITUTE, GENEVE SWITZERLAND