1A

Рачунарско-информациони центар, чији је рад отпочео 1997. године, представља део Научно-истраживачке јединце Факултета. Основан је ради обављања информационих послова у области научно-истраживачке делатности и пружања техничке помоћи и подршке наставном процесу и раду стручних служби. Корисници су запослени на Факултету (наставно и ненаставно особље Факултета) и студенти Технолошког факултета у Лесковцу који су уписали годину студија на Технолошком факултету или имају статус мировања.Услуге рачунског центра не могу се користи у комерцијалне, илегалне и неетичке сврхе.Корисник услуга се обавезује да услуге дате му на располагање користи на начин који се одредбама Правилника о раду Рачунског центра сматрају дозвољеним коришћењем или нису у супротности са уговорима,конвенцијама и препорукама у области телекомуникационог права, као и кодекса понашања на Интернету чију је примену прихватио Технолошки факултет у Лесковцу као чланица АМРЕС-а (Академске мреже Србије).Факултет је повезан у јединствене информационе системе Јунис и Амрес.

Преко Интернета, са факултетске презентације, јавности су доступни актуелни подаци о Факултету, наставном и научном раду наставника и сарадника и други подаци о активностима на Факултету. Студентима су на располагању информације о испитним роковима, распореду испита, распореду часова. Рачунски центар је креирао апликацију која је омогућила пријаву испита путем Интернета.

Факултет има развијену модерну локалну и Wi-Fi мрежу, која покрива све организационе јединице Факултета, стручне службе и кабинете. Локална мрежа омогућава брзу и несметану комуникацију и заједнички рад корисника. Факултет располаже са 142 савремена рачунара, 8 видео пројектора, 60 штампача, 5 скенера, 3 фотокопир апарата, 20 лаптоп рачунара и осталом пратећом опремом.

Радом Центра руководи шеф Рачунског центра, а стручно-техничке послове обавља администратор мреже.

Рачунски центар
шеф центра – Весна Маринковић Маловић
marinkovic_v@tf.ni.ac.rs
стручни сарадник – Марко Цакић
markoc@tf.ni.ac.rs
стручни сарадник – Дејан Ранђеловић
dejan.randjelovic@tf.ni.ac.rs
стручни сарадник – Милош Стевановић
smilos@tf.ni.ac.rs