Број ЕСПБ: 240

Дужина трајања студија: 4 године

Стручни, академски односно научни назив: Дипломирани инжењер технологије.

Информације о упису основних академских студија можете наћи у делу Упис / Упис на основне академске студије

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА

У оквиру студијског програма Прехрамбена технологија и биотехнологија постоје два студијска подручја Прехрамбена технологија и Биотехнологија.

Циљеви студијског програма: Оспособити студенте за примену научних и стручних знања из области студијских подручја Прехрамбена технологија и Биотехнологија у пракси.

Исход процеса учења: Студенти који заврше основне академске студије из Прехрамбене технологије и биотехнологије оспособљени су да се укључе у решавање практичних проблема у привреди из области прехрамбене технологије и биотехнологије. Студенти стичу основна знања за наставак студија на master студијама.

Начин избора предмета из других студијских програма: Изборни предмети се бирају са листе изборних предмета. Број изборних предмета дефинисан је наставним планом студијског програма из Прехрамбене технологије и биотехнологије.

Бодовна вредност завршног рада на основним студијама: Завршни рад на основним академским студијама из Прехрамбене технологије и биотехнологије није предвиђен.

Предуслови за упис сваког предмета или групе предмета: Ови услови су предвиђени оквирним садржајем сваког предмета.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи на основне академске студије из Прехрамбене технологије и биотехнологије са било ког другог сродног академског студијског програма.

Студент је дужан да положи све испите који су обавезни на основним академским студијама из Прехрамбене технологије и биотехнологије према наставном плану одговарајућег студијска подручја из Прехрамбене технологије односно Биотехнологије. Одлуку о сродности неког студијског програма, као и одлуке о преносу ЕСПБ бодова доноси наставно-научно веће Факултета на предлог одговарајућег већа катедре.

 Уверење о акредитација студијског програма

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У оквиру студијског програма Хемијске технологије постоје три студијска подручја: Фармацеутско-козметичко инжењерство, Еколошко инжењерство, Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство.

Циљеви студијског програма: Оспособити студенте за примену научних и стручних знања у пракси из области студијских подручја: Фармацеутско-козметичко инжењерство, Еколошко инжењерство, Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство.

Исход процеса учења: Студенти који заврше основне академске студије из Хемијске технологије оспособљени су да се укључе у решавање практичних проблема у привреди из области одговарајућих хемијских технологија. Студенти располажу свим неопходним знањем и вештином за рад у индустрији у оквиру свог усмерења: хемијска индустрија, индустрији полимера, фармацеутска индустрија, козметичка индустрија. Ово укључује и обученост студената за рад на задацима контроле процеса, контроле сировина, међупроизвода и готових производа из одговарајуће области хемијских технологија. Студенти су оспособљени да се придржавају закона, стандарда, моралних и етичких норми струке. Студенти стичу основна знања за наставак студија на master студијама.

Начин избора предмета из других студијских програма: Изборни предмети се бирају са листе изборних предмета за сваку годину студија посебно. Број изборних предмета дефинисан је наставним планом студијског програма из Хемијске технологије. Постоје одвојене листе изборних предмета у оквиру студијских подручја Хемијске технологије.

Бодовна вредност завршног рада на основним студијама: Завршни рад на основним академским студијама из Хемијске технологије није предвиђен.

Предуслови за упис сваког предмета или групе предмета: Ови услови су предвиђени оквирним садржајем сваког предмета.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи на основне академске студије из Хемијске технологије са било ког другог сродног академског студијског програма.

Студент је дужан да положи све испите који су обавезни на основним академским студијама из Хемијске технологије према наставном плану одговарајућег студијског подручја из: Фармацеутско-козметичко инжењерство, Еколошко инжењерство, Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство. Одлуку о сродности неког студијског програма као и одлуке о преносу ЕСПБ бодова доноси наставно-научно веће Факултета на предлог одговарајућег већа катедрe.

 Уверење о акредитација студијског програма

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У оквиру студијског програма Текстилне технологије постоје два студијска подручја: - Текстилно инжењерство - Индустријски дизајн текстилних производа.

Циљеви студијског програма: Оспособити студенте за примену научних и стручних знања у пракси из области студијских подручја Текстилног инжењерства и Индустријског дизајна текстилних производа.

Исход процеса учења: Студенти који заврше основне академске студије из Текстилне технологије оспособљени су да се укључе у решавање практичних проблема у привреди из области одговарајућих текстилних технологија. Оспособљени су да организују и руководе процесом производње и да допринесу рационализацији и унапређењу производње текстила. Такође су оспособљени за пројектовање производа и процеса у свим сегментима текстилне технологије, као и за креативан рад на развоју и брзом трансферу савремених технологија у конкретним производним процесима. Студије индустријског дизајна текстилних производа омогућавају стицање знања из технологије израде текстила и одеће, истовремено са стицањем вештина њиховног ликовног креирања. Инжењерска знања и познавање текстилне технологије омогућавају инжењеру да своја стечена знања успешно примени у креирању текстила и одеће. Стручњак је по завршетку студија способан да процени ликовно - дизајнерску вредност производа и подстакне напредак у том аспекту производње. Студенти стичу основна знања за наставак студија на master студијама.

Начин избора предмета из других студијских програма: Изборни предмети се бирају са листе изборних предмета за сваку годину студија посебно. Број изборних предмета дефинисан је наставним планом студијског програма из Текстилне технологије. Постоје одвојене листе изборних предмета у оквиру студијских подручја Текстилне технологије.

Бодовна вредност завршног рада на основним студијама: Завршни рад на основним академским студијама из Текстилне технологије није предвиђен.

Предуслови за упис сваког предмета или групе предмета: Ови услови су предвиђени оквирним садржајем сваког предмета.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи на основне академске студије из Текстилне технологије са било ког другог сродног академског студијског програма.

Студент је дужан да положи све испите који су обавезни на основним академским студијама из Текстилне технологије према наставном плану одговарајућег студијског подручја из Текстилног инжењерства и Индустријског дизајна текстилних производа. Одлуку о сродности неког студијског програма као и одлуке о преносу ЕСПБ бодова доноси наставно-научно веће Факултета на предлог одговарајућег већа катедре.

Уверење о акредитација студијског програма

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ