Drugi-rok
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
  • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама,
  • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из области докторских академских студија за коју конкуришу, уколико има просечну оцену мању од 8,00,
  • академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са одредбама члана 128. Закона о високом образовању,
  • завршене основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме са најмањом просечном оценом 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских студија за који конкуришу, уколико имају просечну оцену мању од 8,00.
НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Технолошко инжењерство

БРОЈ ЕСПБ БОДОВА: 180

ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТУДИЈА: 3 године

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Припрема будућих доктора наука за самостални научни рад, постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама неопходним за развој каријере. Циљеви студијског програма у складу су са савременим правцима развоја технолошког инжењерства у свету.

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Програмом докторских академских студија, студенти, након завршетка студија, поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције које им омогућавају да самостално решавају практичне и теоријске проблеме применом научних метода и поступака, спроводе развојна и научна истраживања, укључују се у реализацију националних и међународних научних пројеката коришћењем најсавременијих знања у области техничко-технолошких наука, критички мисле, делују креативно и независно, поштују принципе етичког кодекса и добре научне праксе, комуницирају на професионалном нивоу, саопштавају резултате свог научно-истраживачког рада у научним часописима, на научним конференцијама, кроз патенте и нова техничка решења и доприносе развоју нових знања у науци применом савремених информационо-комуникационих технологија. Компетенције стечене савладавањем студијског програма Технолошко инжењерство омогућавају студентима даљи професионални развој у науци, образовању и привреди.
 
НАЗИВ ДИПЛОМЕ: Доктор наука – технолошко инжењерство
 
УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
1) завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова са општом просечном оценом најмање 8,00 на претходним нивоима студија; или
2) завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из области докторских академских студија (уколико има просечну оцену мању од 8,00); или
3) завршене студије по прописима који су уређивали високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005), односно до 10. септембра 2005. године са просечном оценом најмање 8,00. Прву годину докторских академских студија могу уписати лица из истих или сродних научних области студијском програму. Листу одговарајућих и сродних научних области утврђује стручни орган Факултета Одлуком о истим или сродним научним областима за упис на Студијски програм докторских академских студија Технолошко инжењерство на Технолошком факултету у Лесковцу. Услов за упис на докторске академске студије јесте
познавање једног од светских језика, што кандидат доказује потврдом о степену познавању језика. Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује се на начин предвиђен општим актом Универзитета и Факултета.
 
ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА СА ОКВИРНИМ САДРЖАЈЕМ ПРЕДМЕТА: Листа, дефинисана распоредом предмета по семестрима и годинама студија, и оквирни садржај предмета су саставни део студијског програма.
 
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА – БОДОВНА ВРЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА: Утврђена је распоредом предмета по семестрима и годинама студија који је саставни део студијског програма. 
 
ВРЕДНОСТ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ИСКАЗАНЕ У ЕСПБ БОДОВИМА: Докторски рад је завршни рад на докторским академским студијама (докторска дисертација) и бодује се са 60 ЕСПБ бодова.
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ИЛИ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА: Услови за упис сваког предмета предвиђени су спецификацијом односно картоном сваког предмета посебно. 
 
УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ ОБЛАСТИ СТУДИЈА: Студент може прећи на студијски програм докторских академских студија Технолошко инжењерство са било ког другог истог или сродног студијског програма. Припадност студијских програма истим или сродним научним областима, као услов за прелазак, утврђује стручни орган Факултета. Декан Факултета, на основу одлуке стручног органа, доноси решење о признавању положених испита, броју остварених ЕСПБ бодова и стеченом статусу студента.
 
ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Начин полагања испита утврђен је спецификацијом предмета. Оцењивање и напредовање студената дефинисано је општим актима Факултета. Поступак пријаве теме и одбране докторске дисертације описан је општим актима Универзитета и Факултета.