Drugi-rok

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: 

Технолошко инжењерство

Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Технолошко инжењерство

ВРСТА СТУДИЈА: Основне академске студије
БРОЈ ЕСПБ БОДОВА:
60
ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТУДИЈА: 1 године

МОДУЛ: Фармацеутско-козметичке технологије
МОДУЛ: Материјали и хемијске технологије
МОДУЛ: Еколошко инжењерство
МОДУЛ: Прехрамбена технологија и безбедност хране
МОДУЛ: Индустријски дизајн текстила и одеће
МОДУЛ: Информациони системи у технолошким процесима

У прву годину мастер академских студија може се уписати:
1. лице које је завршило основне академске студије у одговарајућој или сродној научној области и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова;
2. лице које је завршило одговарајуће или сродне акредитоване мастер академске студије и на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ бодова;
3. лице које је завршило одговарајуће или сродне четворогодишње или петогодишње студије, по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1)

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Образовање кадрова за овладавање методама, поступцима и процесима истраживања са циљем развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа, примену знања у пракси у области технолошко инжењерство. Код студената се подстиче развој креативних способности и овладавање специфичним вештинама, а све у циљу успешне реализације професионалних задатака, развој стручне и научне каријере и наставак даљег академског образовања. Студијским програмом се савладавају методе и стичу компетенције и академске вештине у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе – Технолошки факултет на коме се програм изводи. Циљеви студијског програма су усклађени са захтевима привредног развоја, тржишта рада и дефинисаним квалификацијским оквиром.

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: 
Савладавањем студијског програма студент стичеследеће способности: решавање конкретних проблема из употребу научних метода и поступака, праћење и примена новина у струци, употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области технолошког инжењерства развој комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем. Исходи учења се описују у додатку дипломи.

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Мастер инжењер технологије

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: 
Мастер академске студија може уписати лице које је завршило студијске програме основних академских студија и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова у научној области Технолошко инжењерство или другој сродној/одговарајућој научној области утврђеној општим актом Факултета. Начин, поступак,услови уписа на мастер академске студије и друга питања утврђују се општим актима 

ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА СА ОКВИРНИМ САДРЖАЈЕМ: 
Листа обавезних и изборних предмета, дефинисана распоредом предмета по семестрима и години студија, и оквирни садржај предмета су саставни део студијског програма.

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ПОТРЕБНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:
Начин извођења наставе и потребно време за извођење појединих врста наставних активности утврђене су спецификацијом, односно картоном сваког предмета посебно.

БОДОВНА ВРЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА ИСКАЗАНА У ЕСПБ БОДОВИМА: Бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима утврђена је распоредом предмета по семестрима и години студија који је саставни део студијског програма.

БОДОВНА ВРЕДНОСТ ЗАВРШНОГ РАДА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ИСКАЗАНА У ЕСПБ БОДОВИМА: Бодовна вредност завршног рада се исказује кроз две позиције: предмет Завршни рад-Студијско истраживачки рад који вреди 5 ЕСПБ и Завршни рад-израда и одбрана који вреди 10 ЕСПБ.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ИЛИ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА: Предуслови за упис сваког појединачног предмета или групе предмета утврђени су спецификацијом односно картоном сваког предмета посебно.

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ ОБЛАСТИ СТУДИЈА: Начин, поступак и услови преласка са других студијских програма утврђују се општим актима Универзитета и Факултета.

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Начин полагања испита утрђен је спецификацијом односно картоном предмета. Оцењивање и напредовање студената дефинисано је општим актима Факултета. Поступак пријаве и одбране завршног рада утврђен је општим актом Факултета.