Drugi-rok

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: 

Технолошко инжењерство

Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија Технолошко инжењерство

ВРСТА СТУДИЈА: Основне академске студије
БРОЈ ЕСПБ БОДОВА:240
ДУЖИНА ТРАЈАЊА СТУДИЈА: 4 године

Модул: Фармацеутско – козметичке технологије
Модул: Материјали и хемијске технологије
МодулЕколошко инжењерство
МодулПрехрамбена технологија и безбедност хране
Модул: Индустријски дизајн текстила и одеће
Модул: Информациони системи у технолошким процесима

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

Образовање кадрова који поседују способност и вештину да самостално или у тиму организују и воде процес производње, понуде одговарајуће идеје и софтверска решења за праћење и управљање процесима, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе, усавршавају и оптимизују постојеће и развијају нове технологије и поступке у области технолошког инжењерства. Код студената се подстиче развој комуникационих вештина, изградња самопоуздања, оспособљавање за тимски рад, а све у циљу стицања основе за успешно запошљавање, развој стручне каријере и наставак даљег академског образовања. Студијским програмом се савладавају методе и стичу компетенције и академске вештине у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе – Технолошки факултет на коме се програм изводи. Циљеви студијског програма су усклађени са захтевима привредног развоја, тржишта рада и дефинисаним квалификацијским оквиром.

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности: анализа, синтеза и предвиђања решења и последица, развој критичког и самокритичког мишљења и приступа, примена знања у пракси, развој комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим друштвеним и међународним окружењем, повезивање основних знања из области технолошко инжењерство и њихове примене, праћење и примена новина у струци, употреба информационо-комуникационих технологија и професионалне етике. Исходи учења се описују у додатку дипломи.

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Дипломирани инжењер технологије
УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

У прву годину основних академских студија на студијском програму Технолошко инжењерство може се уписати лице са положеном општом, стручном или уметничком матуром, као и лица са средњим образовањем у четворогодишњем трајању (гимназија, средња стручна или уметничка школа), стеченим по прописима који су важили до ступања на снагу и почетка примене прописа којима се уређује општа, стручна и уметничка матура, под условима и на начин уређен законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и другим општим актима Универзитета и Факултета.

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И ПОТРЕБНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:
Начин извођења наставе и потребно време за извођење појединих врста наставних активности утврђена су спецификацијом односно картоном сваког предмета посебно.

БОДОВНА ВРЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА ИСКАЗАНА У ЕСПБ БОДОВИМА: 
Бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима утврђена је распоредом предмета по семестрима и годинама студија који је саставни део студијског програма.

БОДОВНА ВРЕДНОСТ ЗАВРШНОГ РАДА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ИСКАЗАНА У ЕСПБ БОДОВИМА: Бодовна вредност завршног рада се исказује кроз две позиције: предмет Завршни рад-истраживачки рад који вреди 5 ЕСПБ и Завршни рад-израда и одбрана који вреди 10 ЕСПБ.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ИЛИ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА :Предуслови за упис сваког појединачног предмета или групе предмета утврђени су спецификацијом односно картоном сваког предмета посебно.

УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ ОБЛАСТИ СТУДИЈА: На студијски програм Технолошко инжењерство основних академских студије може да се упише и студент првог степена студија Универзитета или друге самосталне високошколске установе под условом да је савладао део истог или сродног студијског програма, признавањем положених испита из предмета на претходном студијском програму, укључујући остварене оцене и број ЕСПБ бодова. Начин, поступак и услови преласка са других студијских програма утврђени су општим актима Универзитета и Факултета.

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Начин полагања испита утврђен је спецификацијом односно картоном предмета. Оцењивање и напредовање студената дефинисано је општим актима Факултета. Поступак пријаве и одбране завршног рада утврђен је општим актом Факултета.