Више информација о акредитованом студијском програму докторских студија који се реализује на Факултету погледајте у делу Студије/Докторске студије.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

  • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама,
  • завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из области докторских академских студија за коју конкуришу, уколико има просечну оцену мању од 8,00,
  • академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са одредбама члана 128. Закона о високом образовању,
  • завршене основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме са најмањом просечном оценом 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских студија за који конкуришу, уколико имају просечну оцену мању од 8,00.

Одлука о истим или сродним научним областима за упис на Студијски програм докторских академских студија Технолошко инжењерство на Технолошком факултету у Лесковцу 

Прву годину докторских студија могу уписати лица са завршеним основним, односно последипломским студијама, из истих или сродних области студијског програма докторских студија за које конкуришу. Сродност области одређује Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће Факултета) на предлог Kомисије за наставу.

Услов за упис на докторске академске студије јесте познавање једног страног језика (кандидат доказује потврдом о познавању једног од страних језика).

Редослед кандидата који су поднели пријаву за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу укупне остварене просечне оцене кандидата на основним и мастер академским студијама, односно студијама за стицање VII-1 степен стручне спреме. Израчунавање просечне оцене врши се тако што се збир свих оцена са основних и мастер академских студија подели са укупним бројем положених испита.

Ако два или више кандидата на основу опште просечне оцене остваре исти број бодова па се не може извршити избор одговарајућег броја за упис, редослед ће се утврдити уз помоћ допунског критеријума – дужине студирања на основним академским студијама и мастер академским студијама. Ако кандидати имају исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи индекс научне компетентности израчунат на основу коефицијента које је дефинисало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ