02.06.2020
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника
1. За ужу научну област Механичка технологија текстила, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор и
2. За ужу научну област Фармацеутско – козметичке технологије, један извршилац са 20% радног времена у звање ванредни професор или редовни професор

11.10.2019
Извeштaj o приjaвљeним кaндидaтимa нa рaсписaни Кoнкурс зa стицaњe звaњa и зaснивaње рaднoг oднoсa нaстaвникa зa ужу нaучну oблaст  Хемијско инжињерство

24.09.2019
Извeштaj o приjaвљeним кaндидaтимa нa рaсписaни Кoнкурс зa стицaњe звaњa и зaснивaње рaднoг oднoсa нaстaвникa  зa ужу нaучну oблaст  Хемија и хемисјке технологије

06.06.2019
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника
1. За ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним  радним временом у звање доцент или ванредни професор
2. За ужу научну област Хемијско инжењерство, један извршилац са пуним радним  временом у звање ванредни професор или редовни професор

12.03.2019
Извeштaj o приjaвљeним кaндидaтимa нa рaсписaни Кoнкурс зa стицaњe звaњa и зaснивaње рaднoг oднoсa нaстaвникa у звaњe дoцeнт или ванредни професор зa ужу нaучну oблaст  Хемија и хемисјке технологије

01.03.2019
Извeштaj o приjaвљeним кaндидaтимa нa рaсписaни Кoнкурс зa стицaњe звaњa и зaснивaње рaднoг oднoсa нaстaвникa страног језика за  ужу нaучну oблaст енглески језик.

13.02.2019
Извeштaj o приjaвљeним кaндидaтимa нa рaсписaни Кoнкурс зa стицaњe звaњa и зaснивaње рaднoг oднoсa нaстaвникa у звaњe дoцeнт или ванредни професор зa ужу нaучну oблaст Хемија и хемијске технологије.

09.02.2019
Извeштaj o приjaвљeним кaндидaтимa нa рaсписaни Кoнкурс зa стицaњe звaњa и зaснивaње рaднoг oднoсa нaстaвникa у звaњe дoцeнт или ванредни професор зa ужу нaучну oблaст Прeхрaмбeне технологије и биoтeхнoлoгија.
29.01.2019

Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Хемија и хемијске технологије,

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ